WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 217
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:48:40 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
She fell off a bike and ...... her head on the road.
  A - 
hited
  B - 
hit
  C - 
hitted
  D - 
be hitted
2-
A:.....you like a cup of coffee?
B: Yes, please.
  A - 
Could
  B - 
Do
  C - 
Would
  D - 
Can
3-
Do you mind if I ......here ?
  A - 
to sitting
  B - 
to sit
  C - 
sit
  D - 
sitting
4-
Let’s..... the festival together.
  A - 
going
  B - 
to go
  C - 
go
  D - 
went
5-
Angkor Wat should really.....as wonder because it is the largest temple in the world.
  A - 
know
  B - 
known
  C - 
knew
  D - 
be known
6-
He told me .... to do in that situation.
  A - 
how
  B - 
where
  C - 
when
  D - 
what
7-
I will try to .... the printer for you.
  A - 
correct
  B - 
do
  C - 
fix
  D - 
correcting
8-
A: How long ..... a teacher ?
B: For three years now.
  A - 
are you
  B - 
have you been
  C - 
were you
  D - 
have you be
9-
The weather was fine so we decided to go...... foot.
  A - 
on
  B - 
by
  C - 
with
  D - 
in
10-
A: ………………………Robert lately?
B: 1
  A - 
Did you see
  B - 
Do you see
  C - 
Have you seen
  D - 
Are you seeing
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
Making Arrangements - Test 12
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
At Home - Test 08
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
The Young Pioneers Club - Test 08
Recycling - Test 12
Festivals - Test 04
English 8 - Test 53
Festivals - Test 11
English 8 - Test 197
English 8 - Test 235
English 8 - Test 150
English 8 - Test 145
Festivals - Test 03
English 8 - Test 185
English 8 - Test 30
Traveling Around Viet Nam - Test 11
English 8 - Test 135
A Vacation Abroad - Test 08
English 8 - Test 47
A Vacation Abroad - Test 15
Traveling Around Viet Nam - Test 08
English 8 - Test 184
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters