WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 224
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:54:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The liquid ....................... into new glassware .
  A - 
is blown
  B - 
blew
  C - 
is blowing
  D - 
are blown
2-
The empty bottles ...................... and ............. the factories for recycling .
  A - 
collected – sent
  B - 
collected – are sent
  C - 
are collected – sent
  D - 
collect – send
3-
We are ready ................. the environment .
  A - 
clean
  B - 
cleaned
  C - 
cleaning
  D - 
to clean
4-
Shoes ...................... from old tires to safe money .
  A - 
is made
  B - 
are made
  C - 
is making
  D - 
will make
5-
We should study English better so as ............a good job .
  A - 
get
  B - 
will get
  C - 
to get
  D - 
getting
6-
Do you mind if Lan ................ that book away ?
  A - 
take
  B - 
taked
  C - 
takes
  D - 
took
7-
Would you mind ................. the door ?
  A - 
open
  B - 
opening
  C - 
opened
  D - 
opens
8-
It ..................... raining an hour ago .
  A - 
start
  B - 
started
  C - 
has started
  D - 
starts
9-
I ..................... in Da Nang several years .
  A - 
lives
  B - 
lived
  C - 
have lived
  D - 
has lived
10-
We .................. Tom and Mary since last TET holiday .
  A - 
don’t see
  B - 
didn’t see
  C - 
hasn’t
  D - 
haven’t seen
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Inventions - Test 4
Traveling Around Viet Nam - Test 03
Computers - Test 13
Festivals - Test 11
English 8 - Test 46
English 8 - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 189
My Friend - Test 03
Country Life And City Life - Test 03
The Young Pioneers Club - Test 02
English 8 - Test 176
English 8 - Test 135
English 8 - Test 83
English 8 - Test 72
English 8 - Test 233
Making Arrangements - Test 11
My Friend - Test 17
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters