WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 227
Complete the passage by choosing A, B, C or D.

Mrs Jackson is an old woman (1)_____ has a small room (2)___an old house. She (3)___there since 1974. That was the year when her husband (4)____.He had been ill (5)___many years. After his death Mrs Jaskson had (6)__money a tall. She found work (7)____a factory. Her Job was to clean the offices. She (8)_______get up(9)_______the morning. She doesn't have much money (10)_______she hoppier now.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:28:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
who
  B - 
when
  C - 
where
  D - 
whose
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
from
  D - 
of
3-
(3)
  A - 
is living
  B - 
lives
  C - 
lived
  D - 
has lived
4-
(4)
  A - 
died
  B - 
has died
  C - 
dead
  D - 
was dead
5-
(5)
  A - 
since
  B - 
for
  C - 
in
  D - 
during
6-
(6)
  A - 
none
  B - 
any
  C - 
no
  D - 
not
7-
(7)
  A - 
on
  B - 
to
  C - 
of
  D - 
in
8-
(8)
  A - 
must
  B - 
must to
  C - 
had to
  D - 
has to
9-
(9)
  A - 
for
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
to
10-
(10)
  A - 
so
  B - 
because
  C - 
but
  D - 
and
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
Our Past - Test 06
English 8 - Test 60
English 8 - Test 172
English 8 - Test 212
At Home - Test 15
English 8 - Test 204
At Home - Test 06
My Friend - Test 09
Wonders Of The World - Test 12
English 8 - Test 148
English 8 - Test 214
English 8 - Test 116
English 8 - Test 195
Making Arrangements - Test 11
Study Habits - Test 12
English 8 - Test 102
English 8 - Test 80
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters