WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 228
Complete the passage by choosing A, B, C or D.

Twenty years ago only large companies (1)..........................computers. They were large ( 2)............ which filled rooms and they always had big tapes (3)………… went round and round. (4).......................the 1980s one in every tow families (5).......................Britain had a micro-computer- most schools also had several.(6).............................new machines were much cheaper and much smaller (7)..................... the older ones. People used them (8) ....................pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% (9)…………. home computer owners used them mainly for (10)............
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:51:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
have
  B - 
had
  C - 
has
  D - 
having
2-
(2)
  A - 
machines
  B - 
matches
  C - 
metal
  D - 
factories
3-
(3)
  A - 
where
  B - 
when
  C - 
who
  D - 
which
4-
(4)
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
of
5-
(5)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
over
6-
(6)
  A - 
They
  B - 
This
  C - 
That
  D - 
These
7-
(7)
  A - 
that
  B - 
over
  C - 
than
  D - 
as
8-
(8)
  A - 
to
  B - 
for
  C - 
with
  D - 
of
9-
(9)
  A - 
in
  B - 
for
  C - 
of
  D - 
to
10-
(10)
  A - 
games
  B - 
lines
  C - 
plays
  D - 
changes
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
English 8 - Test 139
Making Arrangements - Test 06
At Home - Test 04
Đề Xuất
At Home - Test 13
English 8 - Test 234
The Young Pioneers Club - Test 05
English 8 - Test 149
Computers - Test 6
English 8 - Test 24
English 8 - Test 177
Our Past - Test 02
English 8 - Test 04
English 8 - Test 09
A Vacation Abroad - Test 15
Festivals - Test 07
English 8 - Test 07
Study Habits - Test 03
A Vacation Abroad - Test 06
Country Life And City Life - Test 15
My Neighborhood - Test 03
Wonders Of The World - Test 4
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters