WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 230
Give the correct forms of the verbs in brackets.c
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:45:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He ( write ) ………………………… a letter for his friend last night.
  A - 
writes
  B - 
wrote
  C - 
will write
  D - 
being write
2-
My parents ( buy) …………… ………… a new new house next week.
  A - 
buy
  B - 
bought
  C - 
are buying
  D - 
will buy
3-
They ( practice )........... English pronunciation now.
  A - 
will practicing
  B - 
are practicing
  C - 
practicing
  D - 
practices
4-
My father ( read ) …………………………… newspaper every day.
  A - 
reads
  B - 
reading
  C - 
is reading
  D - 
will read
5-
Look! Dan Truong (drive)……………… …………….. a new car.
  A - 
drives
  B - 
drove
  C - 
is driving
  D - 
will drive
6-
He must ( work)………………….. harder.
  A - 
work
  B - 
works
  C - 
working
  D - 
worked
7-
Nga used ( cry)……………………… when she was a child.
  A - 
crying
  B - 
to cry
  C - 
cried
  D - 
cries
8-
They were (tell) ..............to repair the table.
  A - 
tell
  B - 
told
  C - 
to tell
  D - 
telling
9-
She is delighted that her parents will (give)........... her a birthday present.
  A - 
give
  B - 
gave
  C - 
giving
  D - 
to give
10-
Nhan usually (ride)…………. to school.
  A - 
rides
  B - 
riding
  C - 
will ride
  D - 
is riding
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
Study Habits - Test 04
English 8 - Test 190
Recycling - Test 13
Country Life And City Life - Test 01
English 8 - Test 211
Country Life And City Life - Test 12
English 8 - Test 10
English 8 - Test 230
English 8 - Test 187
English 8 - Test 102
The Young Pioneers Club - Test 01
English 8 - Test 83
Wonders Of The World - Test 1
English 8 - Test 17
English 8 - Test 226
Wonders Of The World - Test 12
English 8 - Test 229
English 8 - Test 193
English 8 - Test 164
Traveling Around Viet Nam - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters