WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 230
Give the correct forms of the verbs in brackets.c
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:53:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He ( write ) ………………………… a letter for his friend last night.
  A - 
writes
  B - 
wrote
  C - 
will write
  D - 
being write
2-
My parents ( buy) …………… ………… a new new house next week.
  A - 
buy
  B - 
bought
  C - 
are buying
  D - 
will buy
3-
They ( practice )........... English pronunciation now.
  A - 
will practicing
  B - 
are practicing
  C - 
practicing
  D - 
practices
4-
My father ( read ) …………………………… newspaper every day.
  A - 
reads
  B - 
reading
  C - 
is reading
  D - 
will read
5-
Look! Dan Truong (drive)……………… …………….. a new car.
  A - 
drives
  B - 
drove
  C - 
is driving
  D - 
will drive
6-
He must ( work)………………….. harder.
  A - 
work
  B - 
works
  C - 
working
  D - 
worked
7-
Nga used ( cry)……………………… when she was a child.
  A - 
crying
  B - 
to cry
  C - 
cried
  D - 
cries
8-
They were (tell) ..............to repair the table.
  A - 
tell
  B - 
told
  C - 
to tell
  D - 
telling
9-
She is delighted that her parents will (give)........... her a birthday present.
  A - 
give
  B - 
gave
  C - 
giving
  D - 
to give
10-
Nhan usually (ride)…………. to school.
  A - 
rides
  B - 
riding
  C - 
will ride
  D - 
is riding
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Making Arrangements - Test 12
At Home - Test 08
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Country Life And City Life - Test 04
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
English 8 - Test 139
My Friend - Test 12
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
English 8 - Test 52
At Home - Test 04
Making Arrangements - Test 10
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 224
Festivals - Test 12
English 8 - Test 41
English 8 - Test 09
English 8 - Test 07
English 8 - Test 72
My Friend - Test 09
English 8 - Test 58
English 8 - Test 149
A Vacation Abroad - Test 06
English 8 - Test 195
Study Habits - Test 06
Making Arrangements - Test 11
English 8 - Test 42
Inventions - Test 11
My Neighborhood - Test 04
A Vacation Abroad - Test 05
English 8 - Test 229
English 8 - Test 114
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters