WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 235
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:06:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Our grand-mum told us some __________ in the countryside.
  A - 
tales
  B - 
stories
  C - 
books
  D - 
lamps
2-
When I was young, I liked __________ the chicken.
  A - 
feed
  B - 
fed
  C - 
feeds
  D - 
feeding
3-
Our guest will come __________ 9 PM and 10 PM.
  A - 
between
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
in
4-
His parents are _____ of him.
  A - 
good
  B - 
fond
  C - 
like
  D - 
proud
5-
He can __________ your speaking by listening to cassettes.
  A - 
improve
  B - 
improving
  C - 
to improve
  D - 
improved
6-
A: Could you do me a favor?
B: ________
  A - 
Sure
  B - 
Of course
  C - 
What can I do for you?
  D - 
No, Problem
7-
We can save ________ resources if we recycle waste products.
  A - 
nature
  B - 
national
  C - 
natural
  D - 
naturally
8-
I'm sorry because I behave_________.
  A - 
bad
  B - 
good
  C - 
well
  D - 
badly
9-
Don’t go___________It’s too cold.
  A - 
outside
  B - 
inside
  C - 
into
  D - 
away
10-
You shouldn’t let your child ___________ with matches.
  A - 
to play
  B - 
play
  C - 
playing
  D - 
plays
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 52
Recycling - Test 15
Festivals - Test 05
Inventions - Test 4
My Friend - Test 14
English 8 - Test 72
English 8 - Test 234
English 8 - Test 103
English 8 - Test 230
English 8 - Test 21
English 8 - Test 29
Computers - Test 4
English 8 - Test 217
The Young Pioneers Club - Test 10
English 8 - Test 67
Computers - Test 2
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters