WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 236
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:27:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mr Ba is a ________ driver he never causes accidents.
  A - 
carefully
  B - 
careless
  C - 
careful
  D - 
carelessly
2-
Tom is a ________ driver he always causes accidents.
  A - 
careful
  B - 
carelessly
  C - 
carefully
  D - 
careless
3-
He told me ________up early in the morning.
  A - 
get
  B - 
to get
  C - 
got
  D - 
getting
4-
Lan promises_________her best in learning English.
  A - 
try
  B - 
to try
  C - 
trying
  D - 
tries
5-
People _________think that the earth was flat
  A - 
is used to
  B - 
used to
  C - 
are used to
  D - 
didn’t use to
6-
He intends ________her grandparents in Ho Chi Minh city next week.
  A - 
visit
  B - 
to visit
  C - 
visiting
  D - 
visited
7-
She asked her children ______playing that game.
  A - 
to stop
  B - 
stop
  C - 
stopped
  D - 
stopping
8-
My father likes _________in the morning.
  A - 
work
  B - 
working
  C - 
worked
  D - 
works
9-
He hates _____ for someone else for long time.
  A - 
wait
  B - 
waited
  C - 
waiting
  D - 
waits
10-
He will travel to England _____ February this year.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
between
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Computers - Test 9
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 52
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
English 8 - Test 228
English 8 - Test 218
English 8 - Test 58
English 8 - Test 188
Country Life And City Life - Test 06
English 8 - Test 84
My Friend - Test 11
English 8 - Test 82
Making Arrangements - Test 16
A Vacation Abroad - Test 02
Making Arrangements - Test 17
Study Habits - Test 10
Our Past - Test 14
English 8 - Test 08
The Young Pioneers Club - Test 12
English 8 - Test 176
English 8 - Test 148
English 8 - Test 01
Festivals - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters