WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 236
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:24:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mr Ba is a ________ driver he never causes accidents.
  A - 
carefully
  B - 
careless
  C - 
careful
  D - 
carelessly
2-
Tom is a ________ driver he always causes accidents.
  A - 
careful
  B - 
carelessly
  C - 
carefully
  D - 
careless
3-
He told me ________up early in the morning.
  A - 
get
  B - 
to get
  C - 
got
  D - 
getting
4-
Lan promises_________her best in learning English.
  A - 
try
  B - 
to try
  C - 
trying
  D - 
tries
5-
People _________think that the earth was flat
  A - 
is used to
  B - 
used to
  C - 
are used to
  D - 
didn’t use to
6-
He intends ________her grandparents in Ho Chi Minh city next week.
  A - 
visit
  B - 
to visit
  C - 
visiting
  D - 
visited
7-
She asked her children ______playing that game.
  A - 
to stop
  B - 
stop
  C - 
stopped
  D - 
stopping
8-
My father likes _________in the morning.
  A - 
work
  B - 
working
  C - 
worked
  D - 
works
9-
He hates _____ for someone else for long time.
  A - 
wait
  B - 
waited
  C - 
waiting
  D - 
waits
10-
He will travel to England _____ February this year.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
between
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
English 8 - Test 139
Making Arrangements - Test 06
At Home - Test 04
Đề Xuất
A First - Aid Course - Test 07
English 8 - Test 32
English 8 - Test 86
English 8 - Test 110
Study Habits - Test 06
English 8 - Test 152
English 8 - Test 09
English 8 - Test 211
English 8 - Test 58
English 8 - Test 51
English 8 - Test 13
English 8 - Test 129
Computers - Test 3
English 8 - Test 119
Inventions - Test 3
English 8 - Test 71
Wonders Of The World - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters