WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 287
Read the passage and answer the questions.

I am John from Canada. We have long, cold winter and short, hot summer. In summer I go sailing and play baseball, but in winter I play soccer and volleyball. We have a holiday home near a lake, so I go fishing a lot, too. My favorite season is autumn. I love the color of trees-red, gold, orange, yellow, and brown.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:57:32 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
What is the weather like in winter in Canada?
  A - 
It is cold in winter in Canada.
  B - 
It is hot in winter in Canada.
  C - 
It is short in winter in Canada.
  D - 
It is summer in winter in Canada.
2-
What does John do in winter?
  A - 
In winter he plays soccer, volleyball and goes fishing.
  B - 
In winter he plays soccer and goes fishing.
  C - 
In winter he plays soccer, volleyball, badminton and goes fishing.
  D - 
In winter he plays soccer, volleyball, baseball and goes fishing.
3-
What does he do in summer?
  A - 
In summer he going sailing in the lake near his holiday.
  B - 
In summer he is go sailing in the lake near his holiday.
  C - 
In summer he goes sailing in the lake near his holiday.
  D - 
In summer he goes sailing, soccer in the lake near his holiday.
4-
Where does he go fishing?
  A - 
He is going fishing in the lake near his holiday home.
  B - 
He goes fishing on the lake near his holiday home.
  C - 
He goes fishing at the lake near his holiday home.
  D - 
He goes fishing in the lake near his holiday home.
5-
Why does he love autumn?
  A - 
Because he love autumn.
  B - 
Because he loves the color of trees-red, orange, yellow and brown.
  C - 
Because he loves the color of trees-red, gold, orange, yellow and brown.
  D - 
Because he loves the color of trees-red, gold, orange, yellow and white.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Making Plans - Test 03
English 6 - Test 119
At Home - Test 05
English 6 - Test 131
Man And The Environment - Test 03
English 6 - Test 121
English 6 - Test 262
At School - Test 05
English 6 - Test 172
Greetings - Test 02
English 6 - Test 102
Man And The Environment - Test 06
English 6 - Test 153
Greetings - Test 04
Big Or Small - Test 01
Out And About - Test 10
Staying Healthy - Test 09
Making Plans - Test 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters