WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 289
Choose the correct words to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:01:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Do .................... like cold weather?
  A - 
she
  B - 
he
  C - 
it
  D - 
they
2-
A: .................... does your brother go fishing?
B: He goes once a week.
  A - 
How old
  B - 
How often
  C - 
How
  D - 
What
3-
.................... the weather like in the winter?
  A - 
How
  B - 
How often
  C - 
What’s
  D - 
What
4-
He .................... goes fishing in the winter. It’s too cold.
  A - 
often
  B - 
always
  C - 
usually
  D - 
never
5-
A: What are you doing?
B: ....................
  A - 
You are reading
  B - 
I reading
  C - 
I am read
  D - 
I am reading
6-
.................... do you do in your free time ?
  A - 
Where
  B - 
When
  C - 
What
  D - 
Why
7-
What about .................... by bike?
  A - 
travel
  B - 
to travel
  C - 
traveling
  D - 
travels
8-
It’s a beautiful day today. Let’s .................... for a walk.
  A - 
go
  B - 
going
  C - 
to go
  D - 
to going
9-
Why don’t ....................to the park?
  A - 
go
  B - 
going
  C - 
we go
  D - 
we going
10-
.................... place are Phuong and Mai going to visit first?
  A - 
Where
  B - 
Which
  C - 
How
  D - 
How long
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
English 6 - Test 173
English 6 - Test 220
English 6 - Test 185
English 6 - Test 246
English 6 - Test 42
Countries - Test 09
English 6 - Test 135
Things To Do - Test 08
English 6 - Test 05
Places - Test 03
English 6 - Test 126
English 6 - Test 174
English 6 - Test 110
English 6 - Test 160
Countries - Test 06
English 6 - Test 08
English 6 - Test 282
English 6 - Test 253
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters