WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Hàm số và đồ thị - Bài 8
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:17:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(-2; 2) và có hệ số góc m cắt đồ thị của hàm số tại hai điểm thuộc hai nhánh của đồ thị.
  A - 
m < 0
  B - 
m < 1
  C - 
m < -1
  D - 
m > 1
2-
Tìm m để đồ thị hàm số cắt Ox tại 2 điểm phân biệt mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với nhau.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Tìm tọa độ các cực trị của hàm số
  A - 
Cực đại Cực tiểu
  B - 
Cực đại Cực tiểu
  C - 
Cực đại Cực tiểu
  D - 
Cực đại Cực tiểu
5-
Tìm tất cả các điểm M thuộc sao cho khoảng cách từ M đến giao điểm hai đường tiệm cận của (C) ngắn nhất.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Tìm m để hàm số có góc giữa hai tiệm cận bang
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số y = tanx.
  A - 
Hàm số chỉ có tiệm cận đứng
  B - 
Hàm số chỉ có tiệm cận đứng
  C - 
Hàm số chỉ có tiệm cận đứng
  D - 
Hàm số chỉ có tiệm cận đứng
8-
Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị
  A - 
y = -2(x + m)
  B - 
y = -2x + m
  C - 
y = x - 2m
  D - 
y = 2x + m
9-
Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị sao cho
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Tìm các hệ số của hàm số sao cho hàm số f đạt cực tiểu tại điểm x = 0, f(0) = 0 và đạt cực đại tại x = 1, f(1) = 1.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Đề Xuất
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 35
Giải tích 12 - Bài 4
Mũ và Logarit - Bài 7
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 03
Hàm số và đồ thị - Bài 1
Mũ và Logarit - Bài 8
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 20
Khối đa diện - Đề 08
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters