WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Sinh Trưởng Và Phát Triển - Đề 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:15:28 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:
  A - 
Bần → Tầng sinh bần → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ thứ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ.
  B - 
Bần → Tầng sinh bần → Mạch rây thứ cấp → Mạch rây sơ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ thứ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ.
  C - 
Bần → Tầng sinh bần → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Gỗ thứ cấp → Tuỷ.
  D - 
Tầng sinh bần → Bần → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ thứ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ.
2-
Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?
  A - 
Làm tăng kích thước chiều dài của cây.
  B - 
Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.
  C - 
Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
  D - 
Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
3-
Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp như thế nào?
  A - 
Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
  B - 
Gỗ và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
  C - 
Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
  D - 
Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
4-
Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây?
  A - 
Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.
  B - 
Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.
  C - 
Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.
  D - 
Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.
5-
Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của gỗ sơ cấp và thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?
  A - 
Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.
  B - 
Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.
  C - 
Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.
  D - 
Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.
6-
Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?
  A - 
Ở đỉnh rễ.
  B - 
Ở thân.
  C - 
Ở chồi nách.
  D - 
Ở chồi đỉnh.
7-
Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây sơ cấp và thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?
  A - 
Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía ngoài còn mạch sơ cấp nằm phía trong.
  B - 
Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía trong còn mạch sơ cấp nằm phía ngoài.
  C - 
Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía ngoài còn mạch sơ cấp nằm phía trong.
  D - 
Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía trong còn mạch sơ cấp nằm phía ngoài.
8-
Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng sơ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:
  A - 
Vỏ → Biểu bì → Mạch rây sơ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Tuỷ.
  B - 
Biểu bì → Vỏ → Mạch rây sơ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Tuỷ.
  C - 
Biểu bì → Vỏ → Gỗ sơ cấp → Tầng sinh mạch → Mạch rây sơ cấp → Tuỷ.
  D - 
Biểu bì → Vỏ → Tầng sinh mạch → Mạch rây sơ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ.
9-
Sinh trưởng sơ cấp của cây là:
  A - 
Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
  B - 
Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
  C - 
Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây hai lá mầm.
  D - 
Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây một lá mầm.
10-
Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp?
  A - 
Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.
  B - 
Diễn ra chủ yếu ở cây một lá mầm và hạn chế ở cây hai lá mầm.
  C - 
Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch.
  D - 
Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ).
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Cảm Ứng - Đề 03
Cảm Ứng - Đề 04
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 73
Sinh Sản - Đề 02
Đề Xuất
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 30
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 65
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 62
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 02
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 01
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 27
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 16
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 14
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 32
Sinh Sản - Đề 04
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 10
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 22
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 20
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 25
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 19
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 36
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 03
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 31
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters