WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 390
Choose A,B,C,or D that best completes each unfinished sentence:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:40:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He expected us ___________ him a job.
  A - 
offering
  B - 
to offer
  C - 
offer
  D - 
to be offered
2-
More and more rare animals are___________danger of extinction.
  A - 
for
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
in
3-
Do you know exactly___________number of Siberian tigers in China ?
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
the
  D - 
no article needed
4-
Linda: Excuse me. Where’s the post office?
Maria: ___________
  A - 
It’s over there.
  B - 
I’m afraid not.
  C - 
Don’t worry.
  D - 
Yes, I think so.
5-
Peter: How often do you go to school?
Harry: ___________
  A - 
I go there early.
  B - 
Every day except Sunday.
  C - 
I don’t think so.
  D - 
I go there by bus.
6-
A: " Would you like to go to the movies tonight ?"
B: "___________"
  A - 
No I don’t like
  B - 
Yes I’d like
  C - 
Of course
  D - 
I’d love to
7-
Human beings are changing the environment___________all respects.
  A - 
at
  B - 
for
  C - 
in
  D - 
upon
8-
The sick man ___________to the hospital.
  A - 
took
  B - 
has taken
  C - 
being taken
  D - 
was taken
9-
A: Why do you ask me about the party ?
B: I ___________to it.
  A - 
was not invited
  B - 
didn’t invite
  C - 
not invited
  D - 
was not been inviting
10-
The people in our village are leading a ___________life.
  A - 
peace
  B - 
peaceful
  C - 
peacefully
  D - 
peacefulness
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 228
English 10 - Test 318
English 10 - Test 147
English 10 - Test 133
English 10 - Test 206
English 10 - Test 388
English 10 - Test 373
English 10 - Test 24
English 10 - Test 324
English 10 - Test 391
English 10 - Test 285
English 10 - Test 164
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 167
English 10 - Test 142
English 10 - Test 294
English 10 - Test 123
English 10 - Test 367
English 10 - Test 316
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
Đề Xuất
English Practice - Lesson 63
General Grammar - Test 47
English 10 - Test 248
English 10 - Test 220
English 10 - Test 144
English 10 - Test 9
English 10 - Test 65
English 10 - Test 197
English 10 - Test 115
English 10 - Test 314
English 10 - Test 287
General Grammar - Test 04
English 10 - Test 294
English 10 - Test 246
English Practice - Lesson 91
English 10 - Test 268
Grammar For Grade 10 - Test 41 - Preposition
Grammar For Grade 10 - Test 39 - Preposition
English 10 - Test 354
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters