Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 292
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:38:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
What would you like ......... dinner?
  A - 
with
  B - 
at
  C - 
for
  D - 
of
2-
We are going to have an English examination ......... April, 21st .
  A - 
on
  B - 
to
  C - 
at
  D - 
in
3-
- .............are a sandwich and an ice-cream?
- They’re two thousand dong.
  A - 
How many
  B - 
How much
  C - 
What
  D - 
Where
4-
I eat an apple every morning. It’s my ........... fruit.
  A - 
good
  B - 
like
  C - 
favorite
  D - 
cold
5-
-.......... is your uncle going to stay here?
-........ about three days.
  A - 
How long/ For
  B - 
How far/ For
  C - 
How long/ At
  D - 
How long/ From
6-
-............... do you do when it’s hot?
-I go swimming
  A - 
Who
  B - 
What
  C - 
When
  D - 
Where
7-
I want a good pair of shoes because I always goes ........... in the morning.
  A - 
sailing
  B - 
swimming
  C - 
jogging
  D - 
fishing
8-
Ho Chi Minh city is ..................... city in Viet Nam.
  A - 
big
  B - 
bigger
  C - 
the bigest
  D - 
the biggest
9-
- Why don’t we go to the zoo this Sunday morning?
- ..............
  A - 
You are well
  B - 
Because I don’t like animals
  C - 
That’s a good idea
  D - 
Thanks a lot
10-
Is her face round ............ oval?
  A - 
and
  B - 
or
  C - 
but
  D - 
of
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Activities And Seasons - Test 07
English 6 - Test 124
English 6 - Test 219
English 6 - Test 75
English 6 - Test 179
Things To Do - Test 09
What Do You Eat? - Test 11
English 6 - Test 52
Places - Test 05
English 6 - Test 78
English 6 - Test 125
Making Plans - Test 01
English 6 - Test 113
Greetings - Test 08
English 6 - Test 276
English 6 - Test 87
English 6 - Test 80
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters