Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 292
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:28:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
What would you like ......... dinner?
  A - 
with
  B - 
at
  C - 
for
  D - 
of
2-
We are going to have an English examination ......... April, 21st .
  A - 
on
  B - 
to
  C - 
at
  D - 
in
3-
- .............are a sandwich and an ice-cream?
- They’re two thousand dong.
  A - 
How many
  B - 
How much
  C - 
What
  D - 
Where
4-
I eat an apple every morning. It’s my ........... fruit.
  A - 
good
  B - 
like
  C - 
favorite
  D - 
cold
5-
-.......... is your uncle going to stay here?
-........ about three days.
  A - 
How long/ For
  B - 
How far/ For
  C - 
How long/ At
  D - 
How long/ From
6-
-............... do you do when it’s hot?
-I go swimming
  A - 
Who
  B - 
What
  C - 
When
  D - 
Where
7-
I want a good pair of shoes because I always goes ........... in the morning.
  A - 
sailing
  B - 
swimming
  C - 
jogging
  D - 
fishing
8-
Ho Chi Minh city is ..................... city in Viet Nam.
  A - 
big
  B - 
bigger
  C - 
the bigest
  D - 
the biggest
9-
- Why don’t we go to the zoo this Sunday morning?
- ..............
  A - 
You are well
  B - 
Because I don’t like animals
  C - 
That’s a good idea
  D - 
Thanks a lot
10-
Is her face round ............ oval?
  A - 
and
  B - 
or
  C - 
but
  D - 
of
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 107
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Đề Xuất
English 6 - Test 164
Making Plans - Test 05
English 6 - Test 131
English 6 - Test 232
Big or Small - Test 09
English 6 - Test 88
English 6 - Test 31
English 6 - Test 10
Man And The Environment - Test 04
Countries - Test 10
English 6 - Test 118
English 6 - Test 67
English 6 - Test 213
Places - Test 07
English 6 - Test 287
English 6 - Test 258
English 6 - Test 03
Man And The Environment - Test 07
At School - Test 05
English 6 - Test 52
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters