WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 292
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:22:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
What would you like ......... dinner?
  A - 
with
  B - 
at
  C - 
for
  D - 
of
2-
We are going to have an English examination ......... April, 21st .
  A - 
on
  B - 
to
  C - 
at
  D - 
in
3-
- .............are a sandwich and an ice-cream?
- They’re two thousand dong.
  A - 
How many
  B - 
How much
  C - 
What
  D - 
Where
4-
I eat an apple every morning. It’s my ........... fruit.
  A - 
good
  B - 
like
  C - 
favorite
  D - 
cold
5-
-.......... is your uncle going to stay here?
-........ about three days.
  A - 
How long/ For
  B - 
How far/ For
  C - 
How long/ At
  D - 
How long/ From
6-
-............... do you do when it’s hot?
-I go swimming
  A - 
Who
  B - 
What
  C - 
When
  D - 
Where
7-
I want a good pair of shoes because I always goes ........... in the morning.
  A - 
sailing
  B - 
swimming
  C - 
jogging
  D - 
fishing
8-
Ho Chi Minh city is ..................... city in Viet Nam.
  A - 
big
  B - 
bigger
  C - 
the bigest
  D - 
the biggest
9-
- Why don’t we go to the zoo this Sunday morning?
- ..............
  A - 
You are well
  B - 
Because I don’t like animals
  C - 
That’s a good idea
  D - 
Thanks a lot
10-
Is her face round ............ oval?
  A - 
and
  B - 
or
  C - 
but
  D - 
of
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 298
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 172
The Body - Test 05
English 6 - Test 89
Making Plans - Test 02
English 6 - Test 186
English 6 - Test 296
At School - Test 06
Things To Do - Test 06
Big or Small - Test 11
English 6 - Test 140
Countries - Test 11
English 6 - Test 267
Greetings - Test 10
Big or Small - Test 10
Staying Healthy - Test 02
English 6 - Test 91
Places - Test 06
English 6 - Test 129
English 6 - Test 299
English 6 - Test 289
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters