Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 294
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:38:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
My brother and I .......... students.
  A - 
am
  B - 
is
  C - 
are
  D - 
being
2-
That is my father............. is thirty-nine years old.
  A - 
He
  B - 
She
  C - 
It
  D - 
They
3-
My apartment is ........ the fifth floor.
  A - 
at
  B - 
from
  C - 
in
  D - 
on
4-
Our class ......... English on Wednesday.
  A - 
have
  B - 
in
  C - 
has
  D - 
does
5-
Thu and Nga help ............. mother after school.
  A - 
her
  B - 
she
  C - 
their
  D - 
they
6-
- Where’s the ink-pot?
- ...............
  A - 
It’s hers
  B - 
It’s on the table
  C - 
It’s of the table
  D - 
It’s mine
7-
- My pencils are there. Where are yours?
- ...............
  A - 
Here they are
  B - 
There they aren’t
  C - 
Here it is
  D - 
There it is
8-
My aunt and uncle’s children are my .................
  A - 
nieces
  B - 
nephews
  C - 
cousins
  D - 
sisters
9-
Six and three are ..............
  A - 
eighteen
  B - 
three
  C - 
nine
  D - 
two
10-
Four pairs are .................
  A - 
four
  B - 
six
  C - 
ten
  D - 
eight
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
Big Or Small - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 154
Activities And Seasons - Test 04
English 6 - Test 145
English 6 - Test 230
Places - Test 02
English 6 - Test 70
What Do You Eat? - Test 07
English 6 - Test 174
English 6 - Test 193
Countries - Test 08
Greetings - Test 10
What Do You Eat? - Test 12
English 6 - Test 82
Man And The Environment - Test 08
Out And About - Test 09
English 6 - Test 280
Your House - Test 12
English 6 - Test 83
English 6 - Test 143
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters