WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 294
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:51:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
My brother and I .......... students.
  A - 
am
  B - 
is
  C - 
are
  D - 
being
2-
That is my father............. is thirty-nine years old.
  A - 
He
  B - 
She
  C - 
It
  D - 
They
3-
My apartment is ........ the fifth floor.
  A - 
at
  B - 
from
  C - 
in
  D - 
on
4-
Our class ......... English on Wednesday.
  A - 
have
  B - 
in
  C - 
has
  D - 
does
5-
Thu and Nga help ............. mother after school.
  A - 
her
  B - 
she
  C - 
their
  D - 
they
6-
- Where’s the ink-pot?
- ...............
  A - 
It’s hers
  B - 
It’s on the table
  C - 
It’s of the table
  D - 
It’s mine
7-
- My pencils are there. Where are yours?
- ...............
  A - 
Here they are
  B - 
There they aren’t
  C - 
Here it is
  D - 
There it is
8-
My aunt and uncle’s children are my .................
  A - 
nieces
  B - 
nephews
  C - 
cousins
  D - 
sisters
9-
Six and three are ..............
  A - 
eighteen
  B - 
three
  C - 
nine
  D - 
two
10-
Four pairs are .................
  A - 
four
  B - 
six
  C - 
ten
  D - 
eight
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
Man And The Environment - Test 04
English 6 - Test 161
What Do You Eat? - Test 04
English 6 - Test 169
English 6 - Test 129
English 6 - Test 137
English 6 - Test 240
Activities And Seasons - Test 06
Activities And Seasons - Test 01
English 6 - Test 204
English 6 - Test 04
English 6 - Test 185
English 6 - Test 259
The Body - Test 03
English 6 - Test 289
Things To Do - Test 01
English 6 - Test 183
The Body - Test 09
English 6 - Test 92
Sport And Pastimes - Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters