WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 294
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:09:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
My brother and I .......... students.
  A - 
am
  B - 
is
  C - 
are
  D - 
being
2-
That is my father............. is thirty-nine years old.
  A - 
He
  B - 
She
  C - 
It
  D - 
They
3-
My apartment is ........ the fifth floor.
  A - 
at
  B - 
from
  C - 
in
  D - 
on
4-
Our class ......... English on Wednesday.
  A - 
have
  B - 
in
  C - 
has
  D - 
does
5-
Thu and Nga help ............. mother after school.
  A - 
her
  B - 
she
  C - 
their
  D - 
they
6-
- Where’s the ink-pot?
- ...............
  A - 
It’s hers
  B - 
It’s on the table
  C - 
It’s of the table
  D - 
It’s mine
7-
- My pencils are there. Where are yours?
- ...............
  A - 
Here they are
  B - 
There they aren’t
  C - 
Here it is
  D - 
There it is
8-
My aunt and uncle’s children are my .................
  A - 
nieces
  B - 
nephews
  C - 
cousins
  D - 
sisters
9-
Six and three are ..............
  A - 
eighteen
  B - 
three
  C - 
nine
  D - 
two
10-
Four pairs are .................
  A - 
four
  B - 
six
  C - 
ten
  D - 
eight
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 298
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
Greetings - Test 10
Staying Healthy - Test 01
English 6 - Test 114
English 6 - Test 153
English 6 - Test 84
English 6 - Test 195
English 6 - Test 272
English 6 - Test 226
English 6 - Test 139
Making Plans - Test 03
English 6 - Test 194
English 6 - Test 200
English 6 - Test 20
English 6 - Test 47
At School - Test 06
Activities And Seasons - Test 12
What Do You Eat? - Test 03
Countries - Test 11
English 6 - Test 60
Greetings - Test 06
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters