WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 295
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:15:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He doesn’t like .......... biscuits for breakfast.
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
a
  D - 
an
2-
They come here ............ foot.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
by
  D - 
at
3-
It’s sunny. Please put ........... your hat.
  A - 
away
  B - 
on
  C - 
off
  D - 
up
4-
There are two ......... in our sitting-room.
  A - 
bench
  B - 
benchs
  C - 
benches
  D - 
benchies
5-
The shops ....... open today.
  A - 
are not
  B - 
is not
  C - 
has not
  D - 
have not
6-
Are ......... three rooms in Linh’s house?
  A - 
their
  B - 
the
  C - 
any
  D - 
there
7-
Our city has ............ university.
  A - 
an
  B - 
a
  C - 
the
  D - 
some
8-
I’d like ......... bananas, please!
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
many
  D - 
much
9-
Lemonade, apple juice and ............. are cold drinks.
  A - 
vegetables
  B - 
noodles
  C - 
iced tea
  D - 
beans
10-
She isn’t heavy. She is ...............
  A - 
thin
  B - 
fat
  C - 
strong
  D - 
light
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 291
English 6 - Test 34
Big or Small - Test 08
Countries - Test 07
English 6 - Test 255
English 6 - Test 27
At School - Test 04
English 6 - Test 120
Staying Healthy - Test 05
English 6 - Test 146
Your House - Test 04
English 6 - Test 211
The Body - Test 09
Big or Small - Test 11
English 6 - Test 69
Man And The Environment - Test 10
English 6 - Test 131
English 6 - Test 152
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters