WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 295
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:57:40 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He doesn’t like .......... biscuits for breakfast.
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
a
  D - 
an
2-
They come here ............ foot.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
by
  D - 
at
3-
It’s sunny. Please put ........... your hat.
  A - 
away
  B - 
on
  C - 
off
  D - 
up
4-
There are two ......... in our sitting-room.
  A - 
bench
  B - 
benchs
  C - 
benches
  D - 
benchies
5-
The shops ....... open today.
  A - 
are not
  B - 
is not
  C - 
has not
  D - 
have not
6-
Are ......... three rooms in Linh’s house?
  A - 
their
  B - 
the
  C - 
any
  D - 
there
7-
Our city has ............ university.
  A - 
an
  B - 
a
  C - 
the
  D - 
some
8-
I’d like ......... bananas, please!
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
many
  D - 
much
9-
Lemonade, apple juice and ............. are cold drinks.
  A - 
vegetables
  B - 
noodles
  C - 
iced tea
  D - 
beans
10-
She isn’t heavy. She is ...............
  A - 
thin
  B - 
fat
  C - 
strong
  D - 
light
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 291
English 6 - Test 290
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 207
Countries - Test 03
English 6 - Test 84
English 6 - Test 287
The Body - Test 08
Greetings - Test 05
English 6 - Test 285
English 6 - Test 182
English 6 - Test 100
English 6 - Test 141
English 6 - Test 186
English 6 - Test 86
English 6 - Test 147
English 6 - Test 176
English 6 - Test 123
What Do You Eat? - Test 04
English 6 - Test 33
English 6 - Test 79
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters