Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 296
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:50:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Lan .......... aerobic everyday.
  A - 
does
  B - 
plays
  C - 
goes
  D - 
dances
2-
............. sports do you play?
  A - 
What’s
  B - 
Who
  C - 
Which
  D - 
How
3-
We need a tent to go ...................
  A - 
fishing
  B - 
swimming
  C - 
camping
  D - 
jogging
4-
They are going to stay ........... their uncle and aunt this summer vacation.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
by
  D - 
with
5-
- What is your nationality?
- I am .............
  A - 
Vietnamese
  B - 
Vietnam
  C - 
England
  D - 
France
6-
There are only two .......... in my country.
  A - 
weather
  B - 
seasons
  C - 
citadel
  D - 
cities
7-
- ............... do you go to school?
- Every afternoon.
  A - 
How much
  B - 
How often
  C - 
How many
  D - 
How
8-
What do you often do ............ it is hot?
  A - 
What
  B - 
Which
  C - 
How
  D - 
When
9-
What about ........... tennis this afternoon?
  A - 
play
  B - 
playing
  C - 
plays
  D - 
to play
10-
Mai ............. orange juice at the moment.
  A - 
is drinking
  B - 
drink
  C - 
drinks
  D - 
to drink
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 107
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Đề Xuất
Making Plans - Test 11
English 6 - Test 220
English 6 - Test 187
English 6 - Test 152
English 6 - Test 38
Out And About - Test 09
Sport And Pastimes - Test 02
Activities And Seasons - Test 11
Things To Do - Test 09
The Body - Test 03
Countries - Test 06
Man And The Environment - Test 06
What Do You Eat? - Test 02
English 6 - Test 291
English 6 - Test 47
English 6 - Test 01
English 6 - Test 262
English 6 - Test 29
English 6 - Test 88
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters