WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 297
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:30:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I ............ thirsty now.
  A - 
is
  B - 
am
  C - 
are
  D - 
was
2-
My father is going ............ Ha Long Bay.
  A - 
visit
  B - 
visits
  C - 
to visits
  D - 
to visit
3-
They ............ in the kitchen now.
  A - 
are
  B - 
am
  C - 
is
  D - 
were
4-
............ straight across the road.
  A - 
Don’t run
  B - 
Not run
  C - 
No run
  D - 
Can’t run
5-
I learn music ............: on Mondays and Fridays.
  A - 
two times a week
  B - 
once a week
  C - 
one a week
  D - 
twice a week
6-
- What is your favourite food?
- .................
  A - 
I favourite chicken
  B - 
My favourite food chicken
  C - 
Chicken favourite me
  D - 
I like chicken best
7-
Linda .......... her hair every day.
  A - 
washes
  B - 
wash
  C - 
clean
  D - 
cleans
8-
How many minutes are there in .......... hour?
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
the
  D - 
these
9-
- Does Mrs. Mai go to school ......... car?
- Yes, she does.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
by
  D - 
of
10-
Is he good ........... Physics and Math?
  A - 
for
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
in
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
Making Plans - Test 01
Out And About - Test 04
Big or Small - Test 08
English 6 - Test 166
English 6 - Test 223
English 6 - Test 176
English 6 - Test 105
English 6 - Test 107
Countries - Test 04
Staying Healthy - Test 05
Out And About - Test 07
English 6 - Test 231
English 6 - Test 290
English 6 - Test 227
English 6 - Test 21
Greetings - Test 02
Out And About - Test 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters