WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 297
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:07:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I ............ thirsty now.
  A - 
is
  B - 
am
  C - 
are
  D - 
was
2-
My father is going ............ Ha Long Bay.
  A - 
visit
  B - 
visits
  C - 
to visits
  D - 
to visit
3-
They ............ in the kitchen now.
  A - 
are
  B - 
am
  C - 
is
  D - 
were
4-
............ straight across the road.
  A - 
Don’t run
  B - 
Not run
  C - 
No run
  D - 
Can’t run
5-
I learn music ............: on Mondays and Fridays.
  A - 
two times a week
  B - 
once a week
  C - 
one a week
  D - 
twice a week
6-
- What is your favourite food?
- .................
  A - 
I favourite chicken
  B - 
My favourite food chicken
  C - 
Chicken favourite me
  D - 
I like chicken best
7-
Linda .......... her hair every day.
  A - 
washes
  B - 
wash
  C - 
clean
  D - 
cleans
8-
How many minutes are there in .......... hour?
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
the
  D - 
these
9-
- Does Mrs. Mai go to school ......... car?
- Yes, she does.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
by
  D - 
of
10-
Is he good ........... Physics and Math?
  A - 
for
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
in
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Countries - Test 10
English 6 - Test 174
English 6 - Test 181
Making Plans - Test 06
Big or Small - Test 08
Your House - Test 01
English 6 - Test 192
English 6 - Test 289
Out And About - Test 10
Your House - Test 10
Countries - Test 02
English 6 - Test 70
English 6 - Test 60
English 6 - Test 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters