Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 297
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:17:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I ............ thirsty now.
  A - 
is
  B - 
am
  C - 
are
  D - 
was
2-
My father is going ............ Ha Long Bay.
  A - 
visit
  B - 
visits
  C - 
to visits
  D - 
to visit
3-
They ............ in the kitchen now.
  A - 
are
  B - 
am
  C - 
is
  D - 
were
4-
............ straight across the road.
  A - 
Don’t run
  B - 
Not run
  C - 
No run
  D - 
Can’t run
5-
I learn music ............: on Mondays and Fridays.
  A - 
two times a week
  B - 
once a week
  C - 
one a week
  D - 
twice a week
6-
- What is your favourite food?
- .................
  A - 
I favourite chicken
  B - 
My favourite food chicken
  C - 
Chicken favourite me
  D - 
I like chicken best
7-
Linda .......... her hair every day.
  A - 
washes
  B - 
wash
  C - 
clean
  D - 
cleans
8-
How many minutes are there in .......... hour?
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
the
  D - 
these
9-
- Does Mrs. Mai go to school ......... car?
- Yes, she does.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
by
  D - 
of
10-
Is he good ........... Physics and Math?
  A - 
for
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
in
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
Big Or Small - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 167
English 6 - Test 07
Countries - Test 11
Out And About - Test 09
Sport And Pastimes - Test 01
English 6 - Test 98
English 6 - Test 83
Man And The Environment - Test 02
English 6 - Test 13
What Do You Eat? - Test 05
English 6 - Test 06
English 6 - Test 99
Activities And Seasons - Test 07
English 6 - Test 162
English 6 - Test 02
English 6 - Test 51
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters