WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 298
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:18:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I can’t speak French but my brother ..........
  A - 
can
  B - 
can't
  C - 
does
  D - 
doesn't
2-
My mother always wants me ........... the piano well.
  A - 
to play
  B - 
playing
  C - 
play
  D - 
to playing
3-
Who ............. you English?
  A - 
teach
  B - 
does teach
  C - 
do teach
  D - 
teaches
4-
There are many pens and pencils ................ the table.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
of
  D - 
inder
5-
I'm sitting ........... Tuyen and Thao.
  A - 
on
  B - 
to
  C - 
between
  D - 
beside
6-
Linda ............ to David at this time.
  A - 
don’t writing
  B - 
don’t writing
  C - 
isn't write
  D - 
isn’t writing
7-
Would you like .....................to my house for dinner?
  A - 
come
  B - 
came
  C - 
to come
  D - 
to came
8-
- Where’s Tommy?
- He ........... a bath.
  A - 
is hasing
  B - 
is having
  C - 
has
  D - 
have
9-
My mother can’t ................ English.
  A - 
spoke
  B - 
is speaking
  C - 
speak
  D - 
speaking
10-
The .................. of this book is 2,000 USD
  A - 
cost
  B - 
price
  C - 
rate
  D - 
-
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
English 6 - Test 26
Countries - Test 12
English 6 - Test 129
English 6 - Test 272
At Home - Test 12
English 6 - Test 217
At School - Test 09
At Home - Test 02
English 6 - Test 77
Your House - Test 03
Countries - Test 01
Sport And Pastimes - Test 12
English 6 - Test 47
English 6 - Test 196
The Body - Test 02
English 6 - Test 98
English 6 - Test 17
English 6 - Test 36
English 6 - Test 269
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters