Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 299
Choose the word whose stress pattern is different from the others.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:17:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
activities
  B - 
weekend
  C - 
winter
  D - 
summer
2-
-
  A - 
fishing
  B - 
packet
  C - 
pagoda
  D - 
purple
3-
-
  A - 
uncle
  B - 
idea
  C - 
picnic
  D - 
sausage
4-
-
  A - 
listen
  B - 
usually
  C - 
video
  D - 
correct
5-
-
  A - 
apple
  B - 
tomato
  C - 
cooking
  D - 
bottle
6-
-
  A - 
orange
  B - 
yellow
  C - 
apple
  D - 
blue
7-
-
  A - 
see
  B - 
thirsty
  C - 
hungry
  D - 
hot
8-
-
  A - 
carrot
  B - 
rice
  C - 
bread
  D - 
noodle
9-
-
  A - 
in
  B - 
but
  C - 
of
  D - 
under
10-
-
  A - 
play
  B - 
help
  C - 
late
  D - 
read
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
Big Or Small - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 229
English 6 - Test 247
Out And About - Test 01
English 6 - Test 140
English 6 - Test 173
English 6 - Test 131
English 6 - Test 193
English 6 - Test 130
English 6 - Test 63
English 6 - Test 126
English 6 - Test 73
Making Plans - Test 05
Your House - Test 07
English 6 - Test 284
What Do You Eat? - Test 09
Greetings - Test 09
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 190
English 6 - Test 152
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters