WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 299
Choose the word whose stress pattern is different from the others.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:53:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
activities
  B - 
weekend
  C - 
winter
  D - 
summer
2-
-
  A - 
fishing
  B - 
packet
  C - 
pagoda
  D - 
purple
3-
-
  A - 
uncle
  B - 
idea
  C - 
picnic
  D - 
sausage
4-
-
  A - 
listen
  B - 
usually
  C - 
video
  D - 
correct
5-
-
  A - 
apple
  B - 
tomato
  C - 
cooking
  D - 
bottle
6-
-
  A - 
orange
  B - 
yellow
  C - 
apple
  D - 
blue
7-
-
  A - 
see
  B - 
thirsty
  C - 
hungry
  D - 
hot
8-
-
  A - 
carrot
  B - 
rice
  C - 
bread
  D - 
noodle
9-
-
  A - 
in
  B - 
but
  C - 
of
  D - 
under
10-
-
  A - 
play
  B - 
help
  C - 
late
  D - 
read
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Đề Xuất
The Body - Test 10
Greetings - Test 03
English 6 - Test 107
English 6 - Test 36
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 19
The Body - Test 12
English 6 - Test 253
English 6 - Test 292
English 6 - Test 41
English 6 - Test 290
Activities And Seasons - Test 09
English 6 - Test 15
English 6 - Test 88
Out And About - Test 04
English 6 - Test 157
English 6 - Test 50
Out And About - Test 01
English 6 - Test 144
English 6 - Test 73
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters