WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:28:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho tập hợp A = { 2 ; 4 ; 5 } .khẳng định nào sau đây là đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Số phần tử của tập hợp A = { 10 ; 12 ; 14; ...; 98} là:
  A - 
21
  B - 
45
  C - 
140
  D - 
987
3-
Số 2034:
  A - 
Không chia hết cho cả 3 và 9
  B - 
Chia hết cho 5
  C - 
Chia hết cho cả 3 và 9
  D - 
Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
4-
ƯCLN(36,60,72 ) bằng:
  A - 
8
  B - 
24
  C - 
6
  D - 
12
5-
BCNN(40; 52) bằng:
  A - 
72
  B - 
520
  C - 
720
  D - 
80
6-
Trong các số sau : -7; -2; 0; 8; 12 số nhỏ nhất là:
  A - 
-7
  B - 
-2
  C - 
0
  D - 
12
7-
Kết quả của phép tính 5 - 2.3 là:
  A - 
20
  B - 
11
  C - 
9
  D - 
-1
8-
Kết qủa của phép tính 721 : 76 là:
  A - 
7126
  B - 
115
  C - 
715
  D - 
731
9-
Kết quả của phép tính 9 - (5 – 8) bằng :
  A - 
6
  B - 
-4
  C - 
-6
  D - 
12
10-
Sắp xếp các số nguyên -7,3,-2,-3,0 theo thứ tự tăng dần ta được:
  A - 
-7,-3,-2,0,3
  B - 
3,0,-2,-3,-7
  C - 
0,3,-7,-3,-2
  D - 
-2,-3,-7,0,3
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Đề Xuất
Phân Số - Bài 11
Số Nguyên - Bài 02
Góc - Bài 10
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 56
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 58
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Phân Số - Bài 19
Số Nguyên - Bài 16
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 41
Số Nguyên - Bài 15
Phân Số - Bài 16
Góc - Bài 03
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 06
Góc - Bài 11
Đoạn Thẳng - Bài 06
Ôn tập số tự nhiên - Bài 15
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters