WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:34:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Với a bằng bao nhiêu thì số 2a5 chia hết cho 3:
  A - 
a = 0
  B - 
a = 1
  C - 
a = 2
  D - 
a = 3
2-
Số 51 phân tích ra thừa số nguyên tố là:
  A - 
51 = 3.2.7
  B - 
51 = 3.17
  C - 
51 = 5.3.7
  D - 
51 = 51
3-
Số đối của |–5| là:
  A - 
5
  B - 
- 5
  C - 
Cả A và B đúng
  D - 
Cả A và B đều sai
4-
BCNN(10,12,15) bằng:
  A - 
30
  B - 
40
  C - 
60
  D - 
120
5-
Kết quả của phép tính 97 : 32 viết dưới dạng luỹ thừa là:
  A - 
35
  B - 
311
  C - 
97
  D - 
98
6-
Với |x -2| = 0 thì x bằng:
  A - 
0
  B - 
2
  C - 
-2
  D - 
Cả B, C đúng
7-
Hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: 11.6.15 – 5.7.11
  A - 
Số nguyên tố
  B - 
Hợp số
  C - 
Cả A và B đúng
  D - 
Cả A và B đều sai
8-
ƯCLN(36,64,168) bằng:
  A - 
12
  B - 
16
  C - 
6
  D - 
36
9-
Kết quả của phép tính sau (-212) - (-287) bằng
  A - 
7
  B - 
-75
  C - 
-499
  D - 
499
10-
Trong các số sau, hai số nào là nguyên tố cùng nhau: 28,30 ,39:
  A - 
28 và 30
  B - 
30 và 39
  C - 
28 và 39
  D - 
Cả a, b và c đều sai
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Đề Xuất
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 56
Đoạn Thẳng - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Đoạn Thẳng - Bài 16
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 31
Phân Số - Bài 09
Đoạn Thẳng - Bài 13
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 53
Phân Số - Bài 27
Số Nguyên - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 62
Ôn tập số tự nhiên - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 13
Góc - Bài 05
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 60
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters