WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:20:22 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho tập hợp M = {1, 2, 3} và N = {1, 2}. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Số phần tử của tập hợp A = {0; 2; 4;…..; 20} là :
  A - 
10
  B - 
15
  C - 
20
  D - 
11
3-
Cho các số nguyên -107; -789; 123; 504; -102; 0, số nào nhỏ nhất so với các số còn lại:
  A - 
0
  B - 
-789
  C - 
123
  D - 
-102
4-
Cho hình bên, khẳng định nào dưới đây là sai:

  A - 
Tia Ax và tia Ay là hai tia đối nhau;
  B - 
Tia Bx và tia By là hai tia đối nhau.
  C - 
Tia Ax và tia By là hai tia đối nhau.
  D - 
Tia Ay và tia AB là hai tia trùng nhau
5-
Khẳng định nào dưới đây là đúng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
CLN(36; 72; 80) bằng:
  A - 
4
  B - 
6
  C - 
10
  D - 
Kết quả khác
7-
Kết qủa của (-12) + (-25) bằng:
  A - 
–27
  B - 
–37
  C - 
37
  D - 
–13
8-
Kết quả của |-7|.|-3| bằng:
  A - 
-21
  B - 
10
  C - 
21
  D - 
-10
9-
Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì:
  A - 
MA + AB = MB
  B - 
MB + BA = MA
  C - 
AM + MB = AB
  D - 
AM + MB > AB
10-
Trong các số sau, số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?
  A - 
7250
  B - 
22002
  C - 
6804
  D - 
272727
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Đề Xuất
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 50
Phân Số - Bài 27
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Số Nguyên - Bài 10
Phân Số - Bài 10
Phân Số - Bài 18
Số Nguyên - Bài 03
Ôn tập số tự nhiên - Bài 12
Số Nguyên - Bài 06
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 42
Góc - Bài 10
Đoạn Thẳng - Bài 11
Góc - Bài 04
Ôn tập số tự nhiên - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 04
Số Nguyên - Bài 02
Phân Số - Bài 11
Phân Số - Bài 02
Góc - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters