WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Hóa Vô Cơ - Đề 72
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:16:38 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho a mol Al tác dụng với dung dịch có hòa tan x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng xong, thu được dung dịch có hòa tan hai muối. Biểu thức liên hệ giữa a, x, y là:
  A - 
a = x + 2y
  B - 
x + 2y ≤ 2a < x + 3y
  C - 
2x ≤ a < 4y
  D - 
x ≤ 3a < x + 2y
2-
Nguyên tố hóa học X có tổng số các hạt cơ bản proton, nơtron, electron bằng 60. Số hạt không mang điện bằng số hạt mang điện tích dương. Cấu hình electron của X là:
  A - 
1s22s22p63s23p6
  B - 
1s22s22p63s23p64s2
  C - 
1s22s22p63s23p5
  D - 
1s22s22p63s23p63d24s2
3-
Một hiđroxit kim loại M hóa trị II được hòa tan vừa đủ bằng dung dịch HCl 10%, thu được dung dịch muối có nồng độ 16,405%. M là:(H = 1; Cl = 35,5; Cu = 64; Mg = 24; Zn = 65; Fe = 56)
  A - 
Cu
  B - 
Mg
  C - 
Zn
  D - 
Fe
4-
Hòa tan m gam Fe trong dung dịch HNO3 đun nóng, thu được hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với hiđro bằng 18,2. Phương trình phản ứng xảy ra là:(H = 1; N = 14; O = 16)
  A - 
4Fe + 18HNO3 → 4Fe(NO)3 + 3NO2 + 3NO + 9H2O
  B - 
3Fe + 14HNO3 → 3Fe(NO)3 + 3NO2 + 2NO + 7H2O
  C - 
7Fe + 30HNO3 → 7Fe(NO)3 + 3NO2 + 6NO + 15H2O
  D - 
11Fe + 48HNO3 → 11Fe(NO)3 + 6NO2 + 9NO + 24H2O
5-
Phân lân supephotphat đơn và supephotphat kép giống và khác nhau thế nào?
  A - 
Cả hai đều chứa canxi đihiđrophotphat Ca(H2PO4)2; Trong supephotphat đơn không có CaSO4, còn trong supephotphat kép có chứa CaSO4
  B - 
Cả hai đều chứa canxi đihiđrophotphat Ca(H2PO4)2; Trong supephotphat đơn còn có CaSO4, trong supephotphat kép không có CaSO4
  C - 
Trong supephotphat đơn chỉ chứa Ca(H2PO4)2 còn trong supephotphat kép ngoài Ca(H2PO4)2 còn có Ca3(PO4)2
  D - 
Trong supephotphat đơn chỉ chứa Ca(H2PO4)2 còn trong supephotphat kép ngoài Ca(H2PO4)2 còn có CaHPO4
6-
Có thể điều chế HCl theo phản ứng:
NaCl(r) + H2SO4(đ) HCl↑ + NaHSO4
Nhưng không thể điều chế HBr, HI tương tự bằng cách cho muối bromua, iođua tác dụng với axit sunfuric đậm đặc, đun nóng, chủ yếu là do nguyên nhân nào?
  A - 
Do muối bromua, iođua không phổ biến, hơn nữa rất đắt tiền
  B - 
Do tính axit của H2SO4 yếu hơn HBr, HI
  C - 
Do tính oxi hóa mạnh của H2SO4 đậm đặc, nóng, nó sẽ oxi hóa Br- cũng như I-
  D - 
Tất cả các nguyên nhân trên
7-
Số oxi hóa và hóa trị của C trong canxi cacbua (CaC2) lần lượt là:
  A - 
-4; IV
  B - 
-1; I
  C - 
-2; IV
  D - 
-1; IV
8-
Hóa trị của C và số oxi hóa của C trong nhôm cacbua (Al4C3) lần lượt là:
  A - 
IV; -1
  B - 
IV; -4
  C - 
III; -3
  D - 
IV; +4
9-
Số oxi hóa của C và N trong metylamin (CH3NH2) lần lượt là:
  A - 
-2; -3
  B - 
-3; -3
  C - 
-4; -1
  D - 
-3; -2
10-
Số oxi hóa của cacbon bậc hai trong phân tử propan (C3H8) là:
  A - 
-3
  B - 
-8
  C - 
-2
  D - 
+2
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Đại Cương - Đề 10
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Hóa Đại Cương - Đề 13
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Hóa Vô Cơ - Đề 129
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Đề Xuất
Hóa Vô Cơ - Đề 54
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 38
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 253
Hóa Vô Cơ - Đề 93
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 390
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 417
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 246
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 423
Hóa Vô Cơ - Đề 87
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 369
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 91
Hóa Vô Cơ - Đề 70
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 372
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 298
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 05
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 141
Hóa Vô Cơ - Đề 32
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 430
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters