WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:59:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 40 mét, chiều rộng 20 mét. Hỏi diện tích khu vườn bằng mấy ha?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-

  A - 
5100mm2
  B - 
5200mm2
  C - 
52000mm2
  D - 
52500mm2
3-
75000m2 = …………hm2 ?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Viết kết quả phép tính : thành phân số có mẫu bằng 100:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Diện tích hình chữ nhật bằng ,biết chiều dài bằng .Tính chiều rộng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Một hình vuông có chu vi 8000mm thì cạnh của hình vuông là:
  A - 
32m
  B - 
20m
  C - 
320m
  D - 
2m
7-
So sánh 5ha 35dam2 và 53500m2:
  A - 
5ha 35dam2 = 53500m2
  B - 
5ha 35dam2 > 53500m2
  C - 
5ha 35dam2 < 53500m2
  D - 
Tất cả đều sai
8-
Một hộp bút có số bút màu đỏ, số bút màu vàng, còn lại là bút màu xanh. Hỏi bút màu xanh chứa bao nhiêu phần trăm số bút của hộp ?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Tìm số để điền vào ô trống:
  A - 
30
  B - 
40
  C - 
50
  D - 
60
10-
Một hình vuông có cạnh bằng thì diện tích là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 13
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 03
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 12
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 04
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters