WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:45:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đọc số thập phân sau: 3,025m:
  A - 
Ba phẩy hai mươi lăm mét.
  B - 
Ba phẩy không trăm hai mươi lăm mét.
  C - 
Ba mét hai mươi lăm cen-ti-mét.
  D - 
Ba mét hai mươi lăm.
2-
Viết hỗn số : thành số thập phân và đọc?
  A - 
6,07kg, đọc là: Sáu phẩy bảy ki-lô-gam.
  B - 
6,7kg, đọc là: Sáu phẩy bảy ki-lô-gam.
  C - 
6,07kg, đọc là: Sáu phẩy không trăm linh bảy ki-lô-gam.
  D - 
6,70kg, đọc là: Sáu phẩy bảy mươi ki-lô gam.
3-
Viết số thập phân: 5,250 thành hỗn số:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
6,085; 7,83; 5,946; 8,41
  A - 
5,946 < 6,085 < 7,83 < 8,41
  B - 
8,41 < 7,83 < 6,085 < 5,946
  C - 
5,946 < 6,085 < 8,41 < 7,83
  D - 
6,085 < 5,946 < 8,41 < 7, 83
5-
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
7km 504m = …………… hm
  A - 
750,4
  B - 
75,04
  C - 
7,504
  D - 
0,7504
6-
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
50dam2 40m2 …………… ha:
  A - 
5,4
  B - 
50,4
  C - 
0,504
  D - 
54
7-
Kết quả của phép tính: dưới dạng số thập phân là:
  A - 
5,75
  B - 
5,65
  C - 
5,95
  D - 
5,85
8-
Viết số thập phân: 9,125 thành hỗn số :
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Viết số đo: 0,5 tấn 80kg dưới dạng số thập phân có có đơn vị đo là tạ:
  A - 
5,08 tạ
  B - 
5,8 tạ
  C - 
58 tạ
  D - 
0,58 tạ
10-
Kết quả của phép tính: 17 ha 750m2 x 8 = ? km2:
  A - 
13,66km2
  B - 
0,1366km2
  C - 
1,366km2
  D - 
136,6km2
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 12
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 03
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 21
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 24
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 29
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters