WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 01
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:11:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A:How are you?
B: ________
  A - 
I'm a student.
  B - 
Thank you very much.
  C - 
Very well, thank you.
  D - 
I’m Lan.
2-
A: ________
B: My name’s Susan.
  A - 
How’s your name?
  B - 
What’s your name?
  C - 
How do you do?
  D - 
What you’re name?
3-
Which word contains a different sound from the others?
  A - 
bag
  B - 
cap
  C - 
dad
  D - 
far
4-
A:_______
B: Hi, I’m Bob. Nice to meet you.
  A - 
How old are you?
  B - 
How are you?
  C - 
Hi, my name’s Mary.
  D - 
I’m fine.
5-
Mr. Trung is ________doctor.
  A - 
the
  B - 
a
  C - 
an
  D - 
6-
Which word contains the sound /e/?
  A - 
name
  B - 
head
  C - 
eraser
  D - 
mate
7-
A: Good morning, children.
B: ________
  A - 
Good morning, Miss Angela.
  B - 
Very well, thank you. And you?
  C - 
We’re fine, thank you.
  D - 
Take care.
8-
A: ________
B: He’s from London.
  A - 
Where’s he from?
  B - 
What’s his job?
  C - 
Who’s he?
  D - 
What’s his name?
9-
A:________ is Life Hospital?
B: It’s in the city center.
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
Where
  D - 
When
10-
_______ Ted and Jack in Mrs. Anna’s class?
  A - 
Is
  B - 
Are
  C - 
Be
  D - 
Am
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 298
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 120
Your House - Test 05
English 6 - Test 261
English 6 - Test 237
English 6 - Test 188
Countries - Test 11
English 6 - Test 269
English 6 - Test 145
Man And The Environment - Test 01
Staying Healthy - Test 07
English 6 - Test 02
Man And The Environment - Test 03
Your House - Test 06
English 6 - Test 129
English 6 - Test 54
English 6 - Test 90
English 6 - Test 147
English 6 - Test 68
English 6 - Test 144
Big or Small - Test 10
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters