Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 01
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:21:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A:How are you?
B: ________
  A - 
I'm a student.
  B - 
Thank you very much.
  C - 
Very well, thank you.
  D - 
I’m Lan.
2-
A: ________
B: My name’s Susan.
  A - 
How’s your name?
  B - 
What’s your name?
  C - 
How do you do?
  D - 
What you’re name?
3-
Which word contains a different sound from the others?
  A - 
bag
  B - 
cap
  C - 
dad
  D - 
far
4-
A:_______
B: Hi, I’m Bob. Nice to meet you.
  A - 
How old are you?
  B - 
How are you?
  C - 
Hi, my name’s Mary.
  D - 
I’m fine.
5-
Mr. Trung is ________doctor.
  A - 
the
  B - 
a
  C - 
an
  D - 
6-
Which word contains the sound /e/?
  A - 
name
  B - 
head
  C - 
eraser
  D - 
mate
7-
A: Good morning, children.
B: ________
  A - 
Good morning, Miss Angela.
  B - 
Very well, thank you. And you?
  C - 
We’re fine, thank you.
  D - 
Take care.
8-
A: ________
B: He’s from London.
  A - 
Where’s he from?
  B - 
What’s his job?
  C - 
Who’s he?
  D - 
What’s his name?
9-
A:________ is Life Hospital?
B: It’s in the city center.
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
Where
  D - 
When
10-
_______ Ted and Jack in Mrs. Anna’s class?
  A - 
Is
  B - 
Are
  C - 
Be
  D - 
Am
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Places - Test 01
English 6 - Test 284
At School - Test 04
English 6 - Test 282
English 6 - Test 241
Sport And Pastimes - Test 02
Out And About - Test 06
Things To Do - Test 11
English 6 - Test 218
Things To Do - Test 03
English 6 - Test 176
English 6 - Test 152
English 6 - Test 173
What Do You Eat? - Test 04
Greetings - Test 10
English 6 - Test 46
Places - Test 09
Activities And Seasons - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters