Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 05
Choose the correct answer.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:46:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A: How are you today?
B: _______ .
  A - 
I’m from Liverpool.
  B - 
Hi. Myname’s Ted.
  C - 
I’m very well, thanks.
  D - 
I’m thirteen years old.
2-
A: Is Mr.Pike your form teacher?
B: _______
  A - 
Yes, it is.
  B - 
Yes, he is.
  C - 
Yes, she is.
  D - 
Yes, we are.
3-
Which sentence is correct?
  A - 
Tina is my best friend.
  B - 
Tina is best my friend.
  C - 
Tina is friend best my.
  D - 
Tina my best friend is.
4-
Which word contains a different sound from the others?
  A - 
cake
  B - 
day
  C - 
way
  D - 
cat
5-
nineteen - three - six = _______ .
  A - 
ten
  B - 
eleven
  C - 
twelve
  D - 
thirteen
6-
Where _______ your school?
  A - 
it is
  B - 
there’s
  C - 
is
  D - 
is it
7-
Bob and Ted are brothers, and Anna is _______ sister.
  A - 
they
  B - 
theirs
  C - 
them
  D - 
their
8-
We have ______ English lesson today.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
the
  D - 
-
9-
Bread, cake and potatoes are _______ .
  A - 
vegetables
  B - 
meals
  C - 
cooking
  D - 
food
10-
Put these sentences in the correct order to make a conversation.
a. Fine, thanks.
b. Good afternoon, Lisa. How are you?
c. Fine, thank you. And you?
d. Good afternoon, George.
  A - 
b-c-a-d
  B - 
a-b-d-c
  C - 
d-c-a-b
  D - 
d-b-c-a
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 107
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Đề Xuất
English 6 - Test 169
Things To Do - Test 11
Countries - Test 04
At Home - Test 11
English 6 - Test 270
Big Or Small - Test 03
English 6 - Test 282
English 6 - Test 154
What Do You Eat? - Test 02
Making Plans - Test 07
English 6 - Test 148
Sport And Pastimes - Test 11
Places - Test 09
English 6 - Test 176
Man And The Environment - Test 01
English 6 - Test 165
Things To Do - Test 02
English 6 - Test 56
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters