WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 05
Choose the correct answer.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:50:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A: How are you today?
B: _______ .
  A - 
I’m from Liverpool.
  B - 
Hi. Myname’s Ted.
  C - 
I’m very well, thanks.
  D - 
I’m thirteen years old.
2-
A: Is Mr.Pike your form teacher?
B: _______
  A - 
Yes, it is.
  B - 
Yes, he is.
  C - 
Yes, she is.
  D - 
Yes, we are.
3-
Which sentence is correct?
  A - 
Tina is my best friend.
  B - 
Tina is best my friend.
  C - 
Tina is friend best my.
  D - 
Tina my best friend is.
4-
Which word contains a different sound from the others?
  A - 
cake
  B - 
day
  C - 
way
  D - 
cat
5-
nineteen - three - six = _______ .
  A - 
ten
  B - 
eleven
  C - 
twelve
  D - 
thirteen
6-
Where _______ your school?
  A - 
it is
  B - 
there’s
  C - 
is
  D - 
is it
7-
Bob and Ted are brothers, and Anna is _______ sister.
  A - 
they
  B - 
theirs
  C - 
them
  D - 
their
8-
We have ______ English lesson today.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
the
  D - 
-
9-
Bread, cake and potatoes are _______ .
  A - 
vegetables
  B - 
meals
  C - 
cooking
  D - 
food
10-
Put these sentences in the correct order to make a conversation.
a. Fine, thanks.
b. Good afternoon, Lisa. How are you?
c. Fine, thank you. And you?
d. Good afternoon, George.
  A - 
b-c-a-d
  B - 
a-b-d-c
  C - 
d-c-a-b
  D - 
d-b-c-a
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Activities And Seasons - Test 08
English 6 - Test 278
Sport And Pastimes - Test 12
English 6 - Test 77
English 6 - Test 160
English 6 - Test 117
English 6 - Test 139
English 6 - Test 44
English 6 - Test 178
English 6 - Test 200
Making Plans - Test 05
The Body - Test 11
Countries - Test 05
English 6 - Test 18
English 6 - Test 109
English 6 - Test 214
English 6 - Test 236
English 6 - Test 23
Places - Test 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters