WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Big Or Small - Test 05
Choose the correct answer.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:26:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Put these sentences in the correct order to make a conversation.
a. Pleased to meet you, Edward. Myname’s Linda.
b. Hello, I’m Edward.
c. I’m from Singapore. And you?
d. Where are you from?
e. Nice to meet you, Linda.
f. I’m from London.

  A - 
c-e-f-d-b-a
  B - 
a-c-e-f-b-d
  C - 
b-a-e-d-c-f
  D - 
a-e-d-f-b-c
2-
I’m in class 6A. _____ about you?
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
Which
  D - 
Why
3-
Which word is the odd one out?
  A - 
ninth
  B - 
twelve
  C - 
third
  D - 
fifth
4-
What do you do _____ morning?
  A - 
a
  B - 
in
  C - 
the
  D - 
every
5-
I ______ my teeth.
  A - 
wash
  B - 
do
  C - 
make
  D - 
brush
6-
We often go to the cinema ______ Saturday nights.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
with
7-
Complete the square.

  A - 
worse
  B - 
great
  C - 
afraid
  D - 
terrible
8-
Which sentence is correct?
  A - 
How’s about going for a walk?
  B - 
What’s about going for a walk?
  C - 
What you say we go for a walk?
  D - 
Why don’t we go for a walk?
9-
Which word contains a different sound from the others?
  A - 
warm
  B - 
wash
  C - 
wall
  D - 
walk
10-
Nursing, teaching and engineering are ______ .
  A - 
works
  B - 
lines
  C - 
titles
  D - 
profssions
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
English 6 - Test 56
English 6 - Test 208
English 6 - Test 104
English 6 - Test 129
Sport And Pastimes - Test 08
What Do You Eat? - Test 12
At Home - Test 01
English 6 - Test 174
English 6 - Test 11
English 6 - Test 177
Things To Do - Test 03
Out And About - Test 08
Big or Small - Test 11
English 6 - Test 253
English 6 - Test 196
English 6 - Test 288
Places - Test 08
English 6 - Test 261
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters