Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Big Or Small - Test 05
Choose the correct answer.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:01:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Put these sentences in the correct order to make a conversation.
a. Pleased to meet you, Edward. Myname’s Linda.
b. Hello, I’m Edward.
c. I’m from Singapore. And you?
d. Where are you from?
e. Nice to meet you, Linda.
f. I’m from London.

  A - 
c-e-f-d-b-a
  B - 
a-c-e-f-b-d
  C - 
b-a-e-d-c-f
  D - 
a-e-d-f-b-c
2-
I’m in class 6A. _____ about you?
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
Which
  D - 
Why
3-
Which word is the odd one out?
  A - 
ninth
  B - 
twelve
  C - 
third
  D - 
fifth
4-
What do you do _____ morning?
  A - 
a
  B - 
in
  C - 
the
  D - 
every
5-
I ______ my teeth.
  A - 
wash
  B - 
do
  C - 
make
  D - 
brush
6-
We often go to the cinema ______ Saturday nights.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
with
7-
Complete the square.

  A - 
worse
  B - 
great
  C - 
afraid
  D - 
terrible
8-
Which sentence is correct?
  A - 
How’s about going for a walk?
  B - 
What’s about going for a walk?
  C - 
What you say we go for a walk?
  D - 
Why don’t we go for a walk?
9-
Which word contains a different sound from the others?
  A - 
warm
  B - 
wash
  C - 
wall
  D - 
walk
10-
Nursing, teaching and engineering are ______ .
  A - 
works
  B - 
lines
  C - 
titles
  D - 
profssions
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Countries - Test 03
English 6 - Test 284
English 6 - Test 203
Activities And Seasons - Test 04
Countries - Test 12
English 6 - Test 242
Man And The Environment - Test 08
Out And About - Test 07
English 6 - Test 176
English 6 - Test 178
Places - Test 03
English 6 - Test 268
English 6 - Test 206
Your House - Test 03
Out And About - Test 01
English 6 - Test 115
At Home - Test 10
English 6 - Test 218
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters