WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

TOEIC - Test 223
TOEIC 600: Bài trắc nghiệm tìm từ đồng nghĩa. Chọn 1 trong những đáp án dưới đây có nghĩa tương đương với từ hoặc nhóm từ đã cho ở trên.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:32:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
v. to demand; to claim; to need; to call for; to have need for; to order; to command; to necessitate; to compel
  A - 
require
  B - 
copy
  C - 
worry
  D - 
refer
2-
v. to meet by chance; to face; to meet with (difficulties, hardships, etc.)
  A - 
finance
  B - 
encounter
  C - 
entertain
  D - 
appeal
3-
v. to join with; to connect to; to become attached to
  A - 
delegate
  B - 
affiliate
  C - 
tow
  D - 
groom
4-
v. to impose a tax or fine; to conscript troops
  A - 
overlap
  B - 
levy
  C - 
inspire
  D - 
inhabit
5-
v. to fasten; to link to; to add; to ascribe to; to connect to
  A - 
attach
  B - 
field
  C - 
revere
  D - 
release
6-
v. to exchange; to replace; to convert; to travel back and forth regularly (i.e. to work)
  A - 
commute
  B - 
bargain
  C - 
promote
  D - 
visit
7-
v. to unite; to join; to come together; to become one
  A - 
extract
  B - 
combine
  C - 
conjure
  D - 
support
8-
v. to reduce; to lessen; to decline
  A - 
dial
  B - 
decrease
  C - 
vary
  D - 
invoice
9-
v. to govern; to control; to determine; to decide; to decree; to mark with lines using a ruler
  A - 
spy
  B - 
blanket
  C - 
rule
  D - 
carry out
10-
v. to choose; to pick out
  A - 
recruit
  B - 
grain
  C - 
reimburse
  D - 
select
 
[Người đăng: Dương Quốc Đoàn - ST]
Xem Nhiều nhất
TOEIC - Test 29
TOEIC - Test 200
TOEIC - Test 28
TOEIC - Test 20
TOEIC - Test 100
TOEIC - Test 100
TOEIC - Test 23
TOEIC - Test 600
TOEIC - Test 26
TOEIC - Test 27
TOEIC - Test 24
TOEIC - Test 25
TOEIC - Test 21
TOEIC - Test 400
TOEIC - Test 22
TOEIC - Test 98
TOEIC - Test 96
TOEIC - Test 191
TOEIC - Test 93
TOEIC - Test 95
Đề Xuất
TOEIC - Test 247
TOEIC - Test 361
TOEIC - Test 98
TOEIC - Test 260
TOEIC - Test 029
TOEIC - Test 388
TOEIC - Test 325
TOEIC - Test 182
TOEIC - Test 595
TOEIC - Test 14
TOEIC - Test 577
TOEIC - Test 70
TOEIC - Test 093
TOEIC - Test 141
TOEIC - Test 055
TOEIC - Test 12
TOEIC - Test 305
TOEIC - Test 26
TOEIC - Test 593
TOEIC - Test 449
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters