Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 37
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:08:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Sự khác biệt cơ bản giữa hai quy luật liên kết gen và hoán vị gen trong di truyền thể hiện ở:
  A - 
Vị trí của các gen trên NST
  B - 
Khả năng tạo các tổ hợp gen mới: liên kết gen hạn chế, hoán vị gen làm xuất hiện biến dị tổ hợp
  C - 
Sự khác biệt giữa cá thể đực và cái trong quá trình di truyền các tính trạng
  D - 
Tính đặc trưng của từng nhóm liên kết gen
2-
Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này cùng nằm trên một NST tương đồng.
Cho cà chua thân cao, quả tròn lại với nhau lai với cà chua thân thấp- bầu dục ở F1 thu được 81 cao-tròn, 79 thấp - bầu dục, 21 cao-bầu dục, 19 thấp tròn, hãy cho biết kiểu gen của cây thân cao quả trong:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này cùng nằm trên một NST tương đồng.
Hiện tượng nào dưới đây đã xảy ra trong quá trình di truyền:
  A - 
Phân ly ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen chi phối tính trạng trong di qúa trình duy truyền
  B - 
Thay đổi vị trí của các gen trên NST tương đồng do hiện tượng trao đổi chất chéo trong giảm phân
  C - 
Liên kết gen trong biến dị tổ hợp tạo ra các tổ hợp gen mới
  D - 
Xuất hiện hiện tượng biến dị tổ hợp tạo ra các tổ hợp gen mới
4-
Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này cùng nằm trên một NST tương đồng khoảng cách tương đối giữa các gen noí trên trên bản đồ gen vào khoảng:
  A - 
40 centimoocgan
  B - 
20 centimoocgan
  C - 
10 centimoocgan
  D - 
80 centimoocgan
5-
Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này cùng nằm trên một NST tương đồng.
Giả sử khi lai giữa 2 thứ cà chua thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản nói trên được F1, cho F1 giao phối với cá thể khác F2 thu được kết quả: 54% cao-tròn, 21% thấp - tròn, 21% cao- bầu dục, 4% thấp- bầu dục. Cho biết quá trình giảm phân tạo noãn và tạo phân diễn ra giống nhau, hãy xác định kiểu gen của F1 và tần số trao đổi chéo f giữa các gen?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B: quả tròn, b quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này cùng nằm trên một NST tương đồng.
Tần số của kiểu gen ở F2 trong kết quả phép lai là bao nhiêu?
  A - 
4%
  B - 
16%
  C - 
8%
  D - 
20%
7-
Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này cùng nằm trên một NST tương đồng.
Tần số của kiểu gen ở F2 trong kết quả của phép lai trên là bao nhiêu?
  A - 
45
  B - 
9%
  C - 
12%
  D - 
6%
8-
Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này cùng nằm trên một NST tương đồng.
Phép lai giữa cà chua F2 sẽ cho tỉ lệ phân tính theo tỉ lệ 25%: 25%: 25%: 25%: 25% trong kết quả lai:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này cùng nằm trên một NST tương đồng.
Phép lai nào dưới đây giữa các cá thể phép lai ở F2 làm xuất hiện tỷ lệ phân tính 3 thân cao, quả tròn: 1 thân cao, quả bầu dục trong kết quả lai:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Tất cả đều đúng
10-
Trên bản đồ di truyền của một nhóm gen liên kết cho thấy các alen A, a ở vị trí 30 centiMoocgan(cM); alen B, b ở vị trí 10 cm. Cho lai giữa hai cơ thể có kiểu gen với cá thể có kiểu gen , hãy cho biết tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2, biết rằng các gen trội là trội hoàn toàn và quá trình giảm:
  A - 
51% A_B_; 24% A_bb; 24% aaB_; 1%aabb
  B - 
54 A_B_; 21 A_bb; 21 aaB_; 4aabb
  C - 
70%_B_; 5%A_bb; 5%aaB_; 20%aabb
  D - 
60% A_B_; 15% A_bb; 15% aaB_; 10%aabb
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 37
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2- Không Phân Ban - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Bổ Túc - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Bổ Túc - Phần 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 54
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 190
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 05
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2009 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Phân Ban - Phần 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 36
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 33
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 35
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 170
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 14
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2009 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 08
Đề Thi Đại Học 2008 - Sinh Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 58
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 54
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 91
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 - Bổ Túc - Phần 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 113
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Bổ Túc - Phần 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 44
Đề Thi Đại Học 2011 - Sinh Học - Bài 03
Đề Thi Đại Học 2009 - Sinh Học - Bài 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2- Không Phân Ban - Phần 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 140
Đề Thi Đại Học 2010 - Sinh Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 158
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 127
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters