WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:06:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tích của đơn thức − 5x3 và đa thức 2x2 + 3x − 5 là:
  A - 
10x5 − 5x4 + 25x2
  B - 
− 10x5 − 5x4 + 25x2
  C - 
−10x5 − 5x4 − 25x2
  D - 
Một kết quả khác
2-
Đơn giản biểu thức 3xn-2(xn+2 − yn+2) + yn+2(3xn−2 − yn−2) có kết quả là:
  A - 
3x2n − yn
  B - 
3x2n − y2n
  C - 
3x2n + y2n
  D - 
− 3x2n − y2n
3-
Tích của đa thức x2 – 2xy + y2 và đa thức x – y là:
  A - 
x3 – 3x2y + 3xy2 – y3
  B - 
– x3 – 3x2y + 3xy2 – y3
  C - 
x3 – 3x2y − 3xy2 – y3
  D - 
x3 – 3x2y − 3xy2 + y3
4-
Biểu thức khai triển và rút gọn của R = (2x – 3)(4 + 6x) – (6 – 3x)(4x – 2 ) là:
  A - 
0
  B - 
40x
  C - 
– 40x
  D - 
Một kết quả khác
5-
Đa thức 12x – 9 – 4x2 được phân tích thành nhân tử là:
  A - 
(2x + 3)(2x – 3)
  B - 
(3 – 2x)2
  C - 
– ( 2x – 3)2
  D - 
– ( 2x + 3)2
6-
Đẳng thức nào sau đây là sai:
  A - 
(x – y)(x4 + x3y + x2y2 + xy3 + y4) = x5 – y5
  B - 
(x + y)(x4 − x3y + x2y2 − xy3 + y4) = x5 + y5
  C - 
x2 + y2 + z2 + 2xy + 2yz + 2xz = (x + y + z)2
  D - 
(x + y + z)3 = x3 + y3 + z3 – 3(x + y)(x + z)(y + z)
7-
Nếu 4a2b2 – (a2 + b2 − z2)2 = 0. Thì kết quả nào sau đây là nghiệm của z
  A - 
z = − a – b hoặc z = a + b hoặc z = b – a hoặc z = a – b
  B - 
z = b – a hoặc z = a − b
  C - 
z = − a – b hoặc z = b – a
  D - 
z = − a – b hoặc z = a + b
8-
Giá trị nhỏ nhất của đa thức P = x2 − 4x + 5 là:
  A - 
1
  B - 
5
  C - 
0
  D - 
Một kết quả khác
9-
Với mọi x ϵ R. Phát biểu nào sau đây là sai:
  A - 
x2 – 2x + 3 > 0
  B - 
6x – x2 – 10 < 0
  C - 
x2 – x – 100 < 0
  D - 
x2 – x + 1 > 0
10-
Trong các kết quả sau, kết quả nào đúng:
  A - 
1 – 2x + y2 = − (y – 1)2
  B - 
27 + 27x + 9x2 + x3 = (3 + x)3
  C - 
x3 – 3x2 + 3x – 1 = (1 – x)3
  D - 
1 – x2y4 = − (1 – xy2)(1 + xy2)
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 29
Tam giác đồng dạng - Bài 11
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 07
Phân Thức Đại Số - Bài 11
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 19
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 06
Tam giác đồng dạng - Bài 06
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 05
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Tứ Giác - Bài 03
Hình Học Lớp 8 - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Tam giác đồng dạng - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 05
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 16
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 33
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters