WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hiđro - Nước - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:51:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho 48g CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóng. Thể tích khí H2( đktc) cho phản ứng trên là:
  A - 
11,2 lít
  B - 
13,44 lít
  C - 
13,88 lít
  D - 
14,22 lít
2-
Cho 48g CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóng. Khối lượng đồng thu được là:
  A - 
38,4g
  B - 
32,4g
  C - 
40,5g
  D - 
36,2g
3-
Cho khí H2 tác dụng với Fe2O3 đun nóng thu được 11,2g Fe. Khối lượng Fe2O3 đã tham gia phản ứng là:
  A - 
12g
  B - 
13g
  C - 
15g
  D - 
16g
4-
Cho khí H2 tác dụng với Fe2O3 đun nóng thu được 11,2g Fe. Thể tích khí H2(đktc) đã tham gia phản ứng là:
  A - 
1,12 lít
  B - 
2,24 lít
  C - 
6,72 lít
  D - 
4,48 lít
5-
Các phản ứng cho dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá- khử?
  A - 
CO2 + NaOH → NaHCO3
  B - 
CO2 + H2O → H2CO3
  C - 
CO2 + 2Mg → 2MgO + C
  D - 
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
6-
Cho 13g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl. Thể tích khí H2(đktc) thu được là:
  A - 
1,12 lít
  B - 
2,24 lít
  C - 
3,36 lít
  D - 
4,48 lít
7-
Cho 13g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl. Chất còn dư sau phản ứng là:
  A - 
Zn
  B - 
HCl
  C - 
2 chất vừa hết
  D - 
Không xác định được
8-
Đốt hỗn hợp gồm 10 m1 khí H2 và 10 ml khí O2. Khí nào còn dư sau phản ứng?
  A - 
H2
  B - 
O2
  C - 
2 khí vừa hết
  D - 
Không xác định được
9-
Axit là những chất làm cho quì tím chuyển sang màu nào trong số các màu cho dưới đây?
  A - 
Xanh
  B - 
Đỏ
  C - 
Tím
  D - 
Không xác định được
10-
Trong các chất dưới đây, chất làm quì tím hoá đỏ là:
  A - 
Nước
  B - 
Rượu(cồn)
  C - 
Axit
  D - 
Nước vôi
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Bài 3: Sự biến đổi chất
Bài 1: Chất
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Hiđro - Nước - Bài 01
Oxi - Không Khí - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Đề Xuất
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 11
Oxi - Không Khí - Bài 17
Dung Dịch - Bài 06
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 08
Hiđro - Nước - Bài 03
Dung Dịch - Bài 01
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 24
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 27
Dung Dịch - Bài 19
Dung Dịch - Bài 28
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 03
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 13
Phản Ứng Hóa Học - Bài 09
Hiđro - Nước - Bài 08
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 11
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 23
Dung Dịch - Bài 20
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 22
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 21
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters