WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

My Friend - Test 01
Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:55:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
planet
  B - 
character
  C - 
happy
  D - 
classmate
2-
-
  A - 
letter
  B - 
twelve
  C - 
person
  D - 
sentence
3-
-
  A - 
humor
  B - 
music
  C - 
cucumber
  D - 
sun
4-
-
  A - 
enough
  B - 
young
  C - 
country
  D - 
mountain
5-
-
  A - 
sociable
  B - 
ocean
  C - 
receive
  D - 
special
6-
-
  A - 
dark
  B - 
father
  C - 
star
  D - 
principal
7-
-
  A - 
old
  B - 
sociable
  C - 
outgoing
  D - 
volunteer
8-
-
  A - 
my
  B - 
curly
  C - 
library
  D - 
lucky
9-
-
  A - 
fair
  B - 
straight
  C - 
train
  D - 
wait
10-
-
  A - 
spends
  B - 
laughs
  C - 
friends
  D - 
potatoes
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
At Home - Test 10
English 8 - Test 191
English 8 - Test 151
Making Arrangements - Test 11
Recycling - Test 07
English 8 - Test 26
English 8 - Test 59
At Home - Test 12
English 8 - Test 207
At Home - Test 15
Our Past - Test 02
English 8 - Test 71
English 8 - Test 204
English 8 - Test 188
My Neighborhood - Test 13
English 8 - Test 79
My Neighborhood - Test 04
Making Arrangements - Test 14
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters