Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Your House - Test 02
Choose the correct answer.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:53:46 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Which word is the odd one out?
  A - 
drive
  B - 
bike
  C - 
car
  D - 
lorry
2-
______ the city noisy?
  A - 
Are
  B - 
Is
  C - 
Do
  D - 
Does
3-
Daisy lives ______ a small house.
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
over
4-
My little brother goes to school ______ bike.
  A - 
with
  B - 
by
  C - 
about
  D - 
for
5-
A: ________
B: I walk to school.
  A - 
Is your school far from your house?
  B - 
How far is it to your school from here?
  C - 
Where is your school?
  D - 
How do you go to school?
6-
After school, Bin walks ______ and has lunch at twelve o’clock.
  A - 
to home
  B - 
to the home
  C - 
home
  D - 
his home
7-
A: Are there many tall trees in the park?
B: ______
  A - 
Yes, there is
  B - 
Yes, it is
  C - 
Yes, there are
  D - 
Yes, they are
8-
A: ______
B: A big garden.
  A - 
Who
  B - 
Where
  C - 
Why
  D - 
What
9-
A: _______
B: Eighty- five.
  A - 
Are they teachers?
  B - 
How many teachers are there in your school?
  C - 
Where are the teachers?
  D - 
Who are your favorite teachers?
10-
Complete the square.

  A - 
sun
  B - 
cold
  C - 
rain
  D - 
dry
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Sport And Pastimes - Test 10
English 6 - Test 09
What Do You Eat? - Test 11
At Home - Test 10
English 6 - Test 61
English 6 - Test 105
English 6 - Test 25
English 6 - Test 231
What Do You Eat? - Test 08
English 6 - Test 254
Countries - Test 10
English 6 - Test 224
English 6 - Test 212
English 6 - Test 261
English 6 - Test 106
English 6 - Test 239
What Do You Eat? - Test 07
Greetings - Test 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters