WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

My Friend - Test 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:00:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
It seems you often _______ up very early.
  A - 
get
  B - 
got
  C - 
getting
  D - 
getted
2-
Water _____ at 100oC.
  A - 
boil
  B - 
boils
  C - 
boiled
  D - 
is boiling
3-
In the kitchen, there was a _______ table.
  A - 
beautiful large wooden round
  B - 
beautiful large round wooden
  C - 
large wooden beautiful round
  D - 
round wooden beautiful large
4-
He wasn’t ______ the job.
  A - 
experienced enough to
  B - 
enough experienced to
  C - 
experienced enough for
  D - 
enough experienced for
5-
Is there enough room _____ in the car?
  A - 
for me
  B - 
to me
  C - 
for I
  D - 
to I
6-
That was one of the _____ days of my life.
  A - 
gladdest
  B - 
most glad
  C - 
happiest
  D - 
most happy
7-
Jane wants to go to the cinema but I would prefer at home.
  A - 
stay
  B - 
to stay
  C - 
to staying
  D - 
for staying
8-
I live ______20 Oxford Street.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
from
9-
It was generous _______ you to share your food with me.
  A - 
of
  B - 
to
  C - 
for
  D - 
about
10-
I was late, but ________ they waited for me.
  A - 
lovely
  B - 
luckily
  C - 
extremely
  D - 
silly
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 98
English 8 - Test 195
A Vacation Abroad - Test 01
English 8 - Test 100
English 8 - Test 231
Study Habits - Test 06
Making Arrangements - Test 18
English 8 - Test 132
Making Arrangements - Test 03
English 8 - Test 229
English 8 - Test 224
Our Past - Test 13
English 8 - Test 27
English 8 - Test 217
English 8 - Test 149
English 8 - Test 205
Making Arrangements - Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters