WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

My Friend - Test 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:17:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
My sister and I like each other very much although we are very ______
  A - 
similar
  B - 
the same
  C - 
alike
  D - 
different
2-
She’s six years ____me and she works in a bank.
  A - 
old than
  B - 
older than
  C - 
oldest
  D - 
the oldest
3-
I’m still ______ school, so I don’t have a job.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
of
4-
My sister ____her job, and she earns a lot of money, so she can go out and enjoy herself.
  A - 
like
  B - 
likes
  C - 
liking
  D - 
are liking
5-
She’s very ___and often invites me to go with her,
  A - 
kind
  B - 
reserved
  C - 
hard-working
  D - 
helpful
6-
But I’m studying very ____ at the moment because I want to pass my exams. I usually say no
  A - 
hard
  B - 
hardly
  C - 
hard-working
  D - 
busy
7-
I’m your new pen friend! My first name is Andy and my _________is Wong.
  A - 
second name
  B - 
middle name
  C - 
family name
  D - 
nickname
8-
I’m from Cheadle, in the north of England, and I’m sixteen ____old.
  A - 
year
  B - 
years
  C - 
0
  D - 
a&b are correct
9-
I’m fairly tall, with ______
  A - 
short curly black hair
  B - 
black short curly hair
  C - 
short black curly hair
  D - 
black curly short hair
10-
I enjoy _____jokes and my friends usually enjoy my sense of humor
  A - 
tell
  B - 
to tell
  C - 
telling
  D - 
to telling
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Computers - Test 9
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 52
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
Wonders Of The World - Test 4
English 8 - Test 219
A First - Aid Course - Test 03
My Neighborhood - Test 06
English 8 - Test 44
Recycling - Test 05
English 8 - Test 29
At Home - Test 01
English 8 - Test 120
English 8 - Test 186
Recycling - Test 11
English 8 - Test 125
Festivals - Test 14
At Home - Test 09
English 8 - Test 122
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters