WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Making Arrangements - Test 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:59:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Sophie is going to leave at 9.00, because she have to go home.
  A - 
is
  B - 
at
  C - 
because
  D - 
have
2-
He left school and disappeared two weeks late
  A - 
left
  B - 
and
  C - 
weeks
  D - 
late
3-
The scientists plan to introduction their invention next month.
  A - 
plan
  B - 
introduction
  C - 
next
  D - 
month
4-
Ian is not going to buy a big house yesterday.
  A - 
is
  B - 
to
  C - 
big
  D - 
yesterday
5-
He was born in Oxford, or somewhere near to here.
  A - 
was born
  B - 
in
  C - 
somewhere
  D - 
here
6-
Do you go to swim in the river at the picnic tomorrow?
  A - 
do
  B - 
swim
  C - 
in
  D - 
at
7-
They emigrated from Poland for Australia to find work.
  A - 
from
  B - 
for
  C - 
to
  D - 
work
8-
The telephone is a very useful invent.
  A - 
the
  B - 
is
  C - 
very
  D - 
invent
9-
I think Miss Miller teach us Japanese music next month.
  A - 
think
  B - 
teach
  C - 
us
  D - 
next month
10-
One of their first commercially products was an electronic typewriter.
  A - 
of
  B - 
commercially
  C - 
was
  D - 
electronic typewriter
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Festivals - Test 06
English 8 - Test 228
English 8 - Test 205
Inventions - Test 11
Festivals - Test 10
English 8 - Test 11
English 8 - Test 155
Our Past - Test 05
Computers - Test 3
English 8 - Test 216
English 8 - Test 80
English 8 - Test 195
Traveling Around Viet Nam - Test 02
English 8 - Test 141
A First - Aid Course - Test 07
English 8 - Test 128
Festivals - Test 05
Wonders Of The World - Test 7
Making Arrangements - Test 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters