WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

At Home - Test 06
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:51:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
______ is a large piece of furniture where you can hang your clothes.
  A - 
Wardrobe
  B - 
Refrigerator
  C - 
Desk
  D - 
Counter
2-
Alec said to _____ that he was lucky to be alive.
  A - 
he
  B - 
his
  C - 
himself
  D - 
myself
3-
Children _____ drink milk every day.- It’s good for them.
  A - 
must
  B - 
ought
  C - 
don’t have to
  D - 
must not
4-
I think Angela______ to buy that coat, it’s really lovely.
  A - 
must
  B - 
ought
  C - 
should
  D - 
have
5-
We’ll go swimming today ______ it’s hot.
  A - 
so
  B - 
because
  C - 
so that
  D - 
then
6-
Let me ______ your bag.
  A - 
carry
  B - 
to carry
  C - 
to carrying
  D - 
carrying
7-
I tried ______ her name but I couldn’t.
  A - 
remember
  B - 
to remember
  C - 
remembering
  D - 
to remembering
8-
We live in the room________ the store.
  A - 
above
  B - 
on
  C - 
over
  D - 
up
9-
It’ll take me an hour to do the household________.
  A - 
work
  B - 
chores
  C - 
job
  D - 
exercises
10-
The_____ put too much salt in the food.
  A - 
cook
  B - 
cooker
  C - 
stove
  D - 
oven
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
English 8 - Test 139
Making Arrangements - Test 06
At Home - Test 04
Đề Xuất
English 8 - Test 163
English 8 - Test 04
Festivals - Test 08
English 8 - Test 44
Wonders Of The World - Test 12
English 8 - Test 109
A Vacation Abroad - Test 12
English 8 - Test 85
English 8 - Test 170
English 8 - Test 157
English 8 - Test 217
Making Arrangements - Test 18
My Friend - Test 10
Wonders Of The World - Test 8
At Home - Test 13
Inventions - Test 2
Traveling Around Viet Nam - Test 07
My Neighborhood - Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters