WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Our Past - Test 01
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:13:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
match
  B - 
pan
  C - 
transmit
  D - 
safety
2-
-
  A - 
equipment
  B - 
upset
  C - 
end
  D - 
help
3-
-
  A - 
folk
  B - 
hold
  C - 
photo
  D - 
neighbor
4-
-
  A - 
fairy
  B - 
train
  C - 
afraid
  D - 
wait
5-
-
  A - 
excited
  B - 
prince
  C - 
once
  D - 
escape
6-
-
  A - 
beneath
  B - 
destroy
  C - 
upset
  D - 
planet
7-
-
  A - 
tiger
  B - 
fire
  C - 
stripe
  D - 
prince
8-
-
  A - 
buffalo
  B - 
rope
  C - 
wisdom
  D - 
clothes
9-
-
  A - 
door
  B - 
foolish
  C - 
choose
  D - 
soon
10-
-
  A - 
daugher
  B - 
light
  C - 
weigh
  D - 
cough
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Computers - Test 9
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 52
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
English 8 - Test 20
English 8 - Test 33
English 8 - Test 117
English 8 - Test 197
Country Life And City Life - Test 02
The Young Pioneers Club - Test 13
English 8 - Test 164
English 8 - Test 114
English 8 - Test 72
Recycling - Test 08
My Friend - Test 10
English 8 - Test 159
English 8 - Test 111
My Neighborhood - Test 09
A First - Aid Course - Test 08
English 8 - Test 19
English 8 - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters