WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Our Past - Test 02
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:06:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Yesterday I _____ to the cinema.
  A - 
go
  B - 
will go
  C - 
went
  D - 
has go
2-
Mozart was born in Salzburg ______ 1756.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
since
3-
_____ Saturday night, I went to bed at 11 o’clock.
  A - 
At
  B - 
On
  C - 
In
  D - 
From
4-
I used _____ fishing.
  A - 
enjoy
  B - 
to enjoy
  C - 
enjoying
  D - 
to enjoying
5-
It’s hard work looking______ three children all day.
  A - 
after
  B - 
before
  C - 
about
  D - 
at
6-
I can’t stand people who are cruel______ animals.
  A - 
with
  B - 
to
  C - 
on
  D - 
about
7-
He died_____ a heart attack.
  A - 
with
  B - 
of
  C - 
because
  D - 
by
8-
The sun suddenly _____ from behind a cloud.
  A - 
appear
  B - 
appeared
  C - 
disappear
  D - 
disappeared
9-
An oil_____ burned in the darkness.
  A - 
lamb
  B - 
lamp
  C - 
lam
  D - 
lame
10-
He was late, but fortunately his friends waited for him.
  A - 
luckily
  B - 
magically
  C - 
cruelly
  D - 
lately
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 71
English 8 - Test 01
English 8 - Test 52
Festivals - Test 05
English 8 - Test 43
English 8 - Test 51
English 8 - Test 183
English 8 - Test 168
English 8 - Test 197
Making Arrangements - Test 17
English 8 - Test 154
English 8 - Test 201
Inventions - Test 2
The Young Pioneers Club - Test 02
English 8 - Test 132
English 8 - Test 112
Our Past - Test 02
Recycling - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters