WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:33:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thực hiện phép tính 5n+1 - 4.5n ta được:
  A - 
5n
  B - 
4n
  C - 
6n
  D - 
Một kết quả khác
2-
Biết 5x - 3{4x - 2[4x - 3(5x - 2)]} = 182.
Giá trị của x là:
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
-2
  D - 
-3
3-
Biết (x + 2)(x + 3) - (x - 2)(x + 5) = 6. Giá trị của x là:
  A - 
4
  B - 
5
  C - 
-5
  D - 
6
4-
Thực hiện phép tính:
(x - 1)(x5 + x4 + x3 + x2 + x +1) ta được
  A - 
x6 + 1
  B - 
x7 + 1
  C - 
x7 - 1
  D - 
Một kết quả khác
5-
Thực hiện phép tính:
(x + 1)(x6 - x5 + x4 - x3 + x2 - x + 1) ta được.
  A - 
x7 - 1
  B - 
x6 + 1
  C - 
x7 + 1
  D - 
x6 - 1
6-
Với mọi giá trị của x, giá trị của biểu thức :
(x - 5)(2x + 3) - 2x(x - 3) + x + 7 là:
  A - 
6
  B - 
7
  C - 
-8
  D - 
9
7-
Rút gọn biểu thức:
(2x + 1)2 + 2(4x2 - 1) + (2x -1)2 ta được
  A - 
9x2
  B - 
16x2
  C - 
25x2
  D - 
Cả 3 câu trên đều sai.
8-
Rút gọn biểu thức:
(2x + 3)2 + (2x + 5)2 - 2(2x + 3)(2x + 5) ta được.
  A - 
9x2
  B - 
16x2
  C - 
25x2
  D - 
Một kết quả khác.
9-
Rút gọn biểu thức:
3(22 + 1)(24 + 1)(28 + 2)(216 + 1) ta được.
  A - 
230 + 1
  B - 
230 - 1
  C - 
232 - 1
  D - 
Cả 3 đáp án đều sai
10-
Biết (x - 3)(x2 + 3x + 9) + x(x + 2)(2 - x) = 1. Giá trị của x bằng:
  A - 
7
  B - 
8
  C - 
9
  D - 
-7
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình Học Lớp 8 - Bài 07
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 06
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 07
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 03
Tam giác đồng dạng - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 17
Hình Thang - Đề 03
Tứ Giác - Bài 01
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 07
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 02
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 39
Bất phương trình bậc nhất - Bài 01
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 09
Phân thức đại số - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Học Lớp 8 - Bài 25
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 18
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters