WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:12:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho biểu thức: Q = 2xy + 6x - 2y - 2x2 - y2 + 2015, biểu thức Q đạt giá trị lớn nhất khi:
  A - 
x = 1; y = 2
  B - 
x = -2; y = 1
  C - 
x = -1; y = 2
  D - 
Cả 3 đáp án trên đều sai.
2-
Cho biểu thức: M = x2 + y2 + x + 6y + 10 = 0, biểu thức M có giá trị nhỏ nhất là:
  A - 
1/4
  B - 
1/2
  C - 
3/4
  D - 
1
3-
Cho biểu thức: M = x2 + y2 + x + 6y + 10 = 0, biểu thức M đạt giá trị nhỏ nhất khi:
  A - 
x = 1/2; y = 3
  B - 
x = -1/2; y = 3
  C - 
x = 1/2; y = -3
  D - 
x = -1/2; y = -3
4-
Giá trị của biểu thức:
502 - 492 + 482 - 472 + .... + 22 - 12 bằng
  A - 
1200
  B - 
1225
  C - 
1250
  D - 
Một kết quả khác.
5-
Giá trị của biểu thức : -12 + 22 -32 + 42 - ..... - 992 + 1002 bằng
  A - 
5000
  B - 
5020
  C - 
5025
  D - 
5050
6-
Giá trị của biểu thức: (3 + 1) (32 + 1)(34 + 1)(316 + 1)(332 + 1) bằng
  A - 
364
  B - 
264
  C - 
364 - 1
  D - 
Một kết quả khác.
7-
Cho x + y = 3. Khi đó giá trị của biểu thức:
P = x2 + 2xy + y2 - 4x - 4y + 10 bằng
  A - 
6
  B - 
7
  C - 
8
  D - 
9
8-
Cho a2 + b2 + c2 = 49/36. Khi đó giá trị của biểu thức:
P = (2a + 2b - c)2 + (2b + 2c -a)2 + (2c + 2a - b)2 bằng:
  A - 
440
  B - 
441
  C - 
442
  D - 
Cả 3 đáp án trên đều sai.
9-
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x2 - 3x + 5 bằng
  A - 
11/4
  B - 
11/3
  C - 
11/5
  D - 
Một kết quả khác.
10-
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q = 4x - x2 bằng:
  A - 
3
  B - 
4
  C - 
5
  D - 
6
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 30
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 02
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 35
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 29
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 13
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 15
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 09
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 08
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 27
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 03
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 10
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 11
Tứ Giác - Bài 04
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Phân Thức Đại Số - Bài 15
Phân thức đại số - Bài 10
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 06
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters