WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:03:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho tập hợp T = {3,7,17}. Số các tập hợp con của tập hợp T sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử là:
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
6
2-
Viết số 14 thành số La Mã
  A - 
XIIII
  B - 
IVX
  C - 
XVI
  D - 
XIV
3-
Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 100 là:
  A - 
101
  B - 
100
  C - 
99
  D - 
98
4-
Cho A = {24, 25, 26, ...., 79}. Tính số phần tử của A.
  A - 
55
  B - 
56
  C - 
54
  D - 
57
5-
Tìm x ∈ N biết 234(x - 2007) = 234
  A - 
x = 2007
  B - 
x = 2241
  C - 
x = 2008
  D - 
x = 2006
6-
Tính 51289.17 - 51289.7
  A - 
51289
  B - 
5128900
  C - 
512890
  D - 
1230936
7-
Tính 235.49 + 235.51
  A - 
23500
  B - 
23450
  C - 
2345000
  D - 
469000
8-
Tính (728. 749) : 775 = ?
  A - 
49
  B - 
14
  C - 
7152
  D - 
4
9-
Tính 5.24 + 32 - 4 = ?
  A - 
10005
  B - 
85
  C - 
10002
  D - 
42
10-
Tìm x ∈ N biết x2 + 36 = 100
  A - 
x = 68
  B - 
x = 64
  C - 
x = 32
  D - 
x =8
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Đề Xuất
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 25
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Phân Số - Bài 02
Phân Số - Bài 27
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Phân Số - Bài 20
Góc - Bài 01
Ôn tập số tự nhiên - Bài 20
Ôn tập số tự nhiên - Bài 15
Phân Số - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Phân Số - Bài 08
Số Nguyên - Bài 11
Đoạn Thẳng - Bài 15
Ôn tập số tự nhiên - Bài 07
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 47
Góc - Bài 13
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters