WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Hãy chọn câu trả lời đúng và điền vào chỗ dấu chấm các câu sau:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:13:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
7000; 8000; .....; .....; 11 000; 12 000; .....
  A - 
8500; 9000; 12 5000
  B - 
9000; 10 000; 12 500
  C - 
9000; 10 000; 13 000
  D - 
9000; 9500; 13 000
2-
0; 10 000; 20 000; .....; .....; .....; 60 000
  A - 
30 000; 40 000; 50 000
  B - 
30 000; 40 000; 55 000
  C - 
35 000; 40 000; 50 000
  D - 
30 000; 35 000; 50 000
3-
33 700; 33 800; .......; ........; 34 100; .......; 34 300
  A - 
33 900; 33 950; 34 200
  B - 
33 900; 34 000; 34 200
  C - 
33 900; 34 000; 34 150
  D - 
33 800; 34 000; 34 200
4-
63241 đọc là .............
  A - 
Sáu mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi mốt
  B - 
Sáu mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi mốt
  C - 
Sáu mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt
  D - 
Sáu mươi ba nghìn hai trăm mười mươi bốn
5-
Chu vi của hình bên dưới là: ............

  A - 
72 cm
  B - 
82 cm
  C - 
74 cm
  D - 
80 cm
6-
Kết quả của phép tính sau là:

  A - 
81884
  B - 
82884
  C - 
80884
  D - 
80874
7-
47032 đọc là .................
  A - 
Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi
  B - 
Bốn mươi bảy nghìn hai trăm linh hai
  C - 
Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai
  D - 
Bốn mươi bày nghìn ba trăm không mươi hai
8-
Kết quả của phép tính sau là:

  A - 
31939
  B - 
30936
  C - 
30938
  D - 
31938
9-
Kết quả của phép tính sau là:

  A - 
4816
  B - 
4808
  C - 
4818
  D - 
4806
10-
Kết quả của phép tính sau là:

  A - 
11524
  B - 
11525
  C - 
10524
  D - 
10525
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 39
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 24
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters