WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

The Body - Test 06
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:51:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Which word contains a different sound from the others?
  A - 
mean
  B - 
weather
  C - 
head
  D - 
ready
2-
A: How are your friends?
B: _______
  A - 
They’re twelve years old.
  B - 
They’re students.
  C - 
They’re very nice.
  D - 
They’re in my class.
3-
______ a round face.
  A - 
Does she have
  B - 
Is she
  C - 
Is she having
  D - 
Has she
4-
A: What are _______ ?
B: They’re strawberries.
  A - 
these
  B - 
there
  C - 
this
  D - 
that
5-
A: ______
B: We go to school early in the morning.
  A - 
When do you go to school?
  B - 
What are you doing?
  C - 
Where are you going?
  D - 
How do you go to school?
6-
Replace the underlined words with an appropriate pronoun.
Our uncle is outgoing

  A - 
She
  B - 
He
  C - 
We
  D - 
They
7-
A: _______
B: They’re orange.
  A - 
What are they?
  B - 
Who are they?
  C - 
Where are they?
  D - 
What color are they?
8-
They _____ to school.
  A - 
not walk
  B - 
aren’t walk
  C - 
haven’t walk
  D - 
don’t walk
9-
Which sentence is correct?
  A - 
Trung want buy new schoolbag because his schoolbag is old now.
  B - 
Trung wants buy a new schoolbag because his schoolbag old now.
  C - 
Trung wants to buy a new schoolbag because his schoolbag is old now.
  D - 
Trung wants to buy a schoolbag because his schoolbag are old now.
10-
Maria ______ a lot of pencils.
  A - 
has
  B - 
have
  C - 
is having
  D - 
are having
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 298
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 283
English 6 - Test 119
English 6 - Test 89
At Home - Test 06
Sport And Pastimes - Test 02
English 6 - Test 87
English 6 - Test 56
English 6 - Test 63
English 6 - Test 107
Out And About - Test 06
English 6 - Test 103
English 6 - Test 17
Activities And Seasons - Test 11
English 6 - Test 61
At School - Test 01
English 6 - Test 225
Things To Do - Test 05
English 6 - Test 10
English 6 - Test 46
English 6 - Test 01
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters