WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Basic English Test 22
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:01:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Is this your pencil?
No, it isn't. It's .............. pencil.
  A - 
my
  B - 
her
  C - 
our
  D - 
hers
2-
. ................... parents are workers.
  A - 
We
  B - 
They
  C - 
Our
  D - 
I
3-
This is my new shirt.
Oh, .......... color is pretty.
  A - 
it
  B - 
its
  C - 
their
  D - 
they
4-
He is ................. engineer.
  A - 
an
  B - 
a
  C - 
the
  D - 
no aritcle
5-
Your sister is a student and his sister is a student, ................
  A - 
both
  B - 
also
  C - 
and
  D - 
too
6-
My brother is 6.68 m ..............................
  A - 
short
  B - 
tall
  C - 
taller
  D - 
shorter
7-
My mother is 32 and my father is 43. My mother is younger .............. my father.
  A - 
than
  B - 
as
  C - 
but
  D - 
and
8-
I am ........... teacher.
  A - 
the
  B - 
a
  C - 
an
  D - 
no article
9-
My uncle is ................ good engineer.
  A - 
the
  B - 
a
  C - 
an
  D - 
no article
10-
That is ................ eraser.
  A - 
the
  B - 
a
  C - 
an
  D - 
no article
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Easy English Test ( Lesson 1)
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 03
Basic English Business - Test 10
Basic English Business - Test 04
Basic English Business - Test 09
Basic English Business - Test 06
Basic English Business - Test 05
Basic English Business - Test 07
Basic English Business - Test 08
Basic English Business - Test 01
Basic English Business - Test 02
Preposition - Lesson 30
Grammar Easy -Lesson 1
Preposition - Lesson 29
Preposition - Lesson 28
Elementary Vocabulary Test 10
Elementary Vocabulary Test 09
Elementary Vocabulary Test 11
Preposition - Lesson 23
Đề Xuất
Basic English Test 38
Elementary Vocabulary Test 11
Basic English Test 32
Basic English Test 15
Basic English Test 23
Basic English Test 134
Basic English Test 123
Basic English Test 74
Basic English Test 76
Basic English Test 147
Basic English Test 143
Preposition - Lesson 04
Basic English Test 133
Elementary Vocabulary Test 26
Basic English Test 144
Basic English Test 84
Elementary Vocabulary Test 28
Basic English Test 16
Elementary Vocabulary Test 27
Basic English Test 169
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters