WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Basic English Test 24
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:58:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
It is ________ question.
  A - 
not hard
  B - 
a easy
  C - 
an easy
  D - 
not an hard
2-
A: ________?
B: Ten past three
  A - 
What's the time
  B - 
What's the hour
  C - 
What our are they
  D - 
How the time
3-
The oranges are ________.
  A - 
each one ten pence
  B - 
ten pence the piece
  C - 
each ten pence
  D - 
ten pence each
4-
I'm no good ________ French
  A - 
at
  B - 
on
  C - 
for
  D - 
by
5-
The old man tripped and fell ________ the stairs
  A - 
from
  B - 
off
  C - 
down
  D - 
under
6-
________ you fond of jazz?
  A - 
is
  B - 
am
  C - 
have
  D - 
are
7-
Why ________ a car?
  A - 
don't you got?
  B - 
haven't you got?
  C - 
haven't you get
  D - 
haven't got you
8-
Is that John's wife?
No. John ________ married
  A - 
he isn't
  B - 
doesn't get
  C - 
isn't
  D - 
isn't be
9-
________ the bus to work
  A - 
Always Roberts catches
  B - 
Roberts always catches
  C - 
Roberts catches always
  D - 
Roberts does always catches
10-
I asked him ________.
  A - 
to not go away
  B - 
to go not away
  C - 
not to go away
  D - 
go not away
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Easy English Test ( Lesson 1)
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 03
Basic English Business - Test 10
Basic English Business - Test 04
Basic English Business - Test 09
Basic English Business - Test 06
Basic English Business - Test 05
Basic English Business - Test 07
Basic English Business - Test 08
Basic English Business - Test 01
Basic English Business - Test 02
Preposition - Lesson 30
Grammar Easy -Lesson 1
Preposition - Lesson 29
Preposition - Lesson 28
Elementary Vocabulary Test 10
Elementary Vocabulary Test 09
Elementary Vocabulary Test 11
Preposition - Lesson 23
Đề Xuất
Basic English Test 92
Basic English Test 56
Basic English Test 50
Basic English Test 84
Basic English Test 96
Basic English Test 60
Basic English Test 110
Basic English Test 43
Preposition - Lesson 30
Basic English Test 165
Basic English Test 113
Basic English Test 143
Grammar Easy -Lesson 2
Easy English Test ( Lesson 1)
Basic English Test 75
Preposition - Lesson 23
Basic English Test 131
Preposition - Lesson 01
Basic English Test 126
Elementary Grammar and Structure Test 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters