WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:31:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 42 tạ gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 2 tạ. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?
  A - 
82kg
  B - 
84kg
  C - 
8200kg
  D - 
820kg
2-
Số tự nhiên liền sau số 1002 là:
  A - 
1001
  B - 
1004
  C - 
1003
  D - 
1000
3-
Số tự nhiên liền trước số 10000 là:
  A - 
9999
  B - 
99999
  C - 
10001
  D - 
99998
4-
Chọn số nào để được các số tự nhiên liên tiếp: 9998; ....; 10000
  A - 
9997
  B - 
10001
  C - 
9996
  D - 
9999
5-
Viết số sau: 7 chục nghìn, 8 trăm, 2 chục, 4 đơn vị
  A - 
78204
  B - 
70824
  C - 
80724
  D - 
70284
6-
Viết số sau thành tổng: 20837
  A - 
20837 = 20000 + 800 + 30 + 7
  B - 
20837 = 20000 + 8000 + 30 + 7
  C - 
20837 = 20000 + 800 + 70 + 3
  D - 
20837 = 20000 + 8000 + 70 + 3
7-
Tìm số tròn chục x, biết 78 < x < 90
  A - 
70
  B - 
80
  C - 
90
  D - 
60
8-
Dỹ số nào sau đây viết theo thứ tự từ bé đến lớn:
  A - 
54821; 58421; 45972; 67484
  B - 
1760; 1751; 1782; 1975
  C - 
7678; 7679; 8254; 8400
  D - 
35497; 85624; 47532; 64782
9-
Tìm x, biết 7 < x < 10 và x là số lẻ.
  A - 
7
  B - 
8
  C - 
10
  D - 
9
10-
5 tạ 70 kg = ? kg
  A - 
570kg
  B - 
5070kg
  C - 
750kg
  D - 
5007kg
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 24
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 31
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters