Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Man And The Environment - Test 02
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:40:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
We have _____ fruit trees.
  A - 
a few
  B - 
a little
  C - 
much
  D - 
a lot
2-
Horses are used to _____ the cart.
  A - 
plow
  B - 
pull
  C - 
harrow
  D - 
put
3-
Wild animals are _____ danger.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
up
  D - 
at
4-
Their _____ produce a lot of fresh milk.
  A - 
chickens
  B - 
birds
  C - 
cats
  D - 
cows
5-
_____ rice do they produce?
  A - 
How many
  B - 
How much
  C - 
How few
  D - 
How little
6-
People are _____ the land, the rivers and the oceans.
  A - 
pollute
  B - 
polluted
  C - 
polluting
  D - 
pollution
7-
We should ______ paper, cans and bottles for recycling.
  A - 
feed
  B - 
collect
  C - 
turn
  D - 
switch
8-
A: _____ do you recycle?
B: We recycle waste paper and plastic.
  A - 
Who
  B - 
Where
  C - 
Why
  D - 
What
9-
When you don’t need a light, switch it _____.
  A - 
on
  B - 
up
  C - 
down
  D - 
off
10-
Which word is the odd one out?
  A - 
cow
  B - 
goat
  C - 
buffalo
  D - 
rice
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 226
English 6 - Test 210
English 6 - Test 277
English 6 - Test 162
English 6 - Test 169
English 6 - Test 93
English 6 - Test 117
English 6 - Test 159
Places - Test 02
English 6 - Test 284
English 6 - Test 260
English 6 - Test 224
English 6 - Test 21
English 6 - Test 293
English 6 - Test 233
Your House - Test 01
English 6 - Test 146
English 6 - Test 140
Countries - Test 10
English 6 - Test 109
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters