WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Man And The Environment - Test 05
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:28:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Rose ia very good _____ arranging flowers.
  A - 
at
  B - 
on
  C - 
to
  D - 
in
2-
My father _____ to plow the paddy fields.
  A - 
should
  B - 
can
  C - 
is going
  D - 
not
3-
The farmhouse is by a river in a beautiful green _____.
  A - 
grass
  B - 
scenery
  C - 
valley
  D - 
lake
4-
Please _____ the light.
  A - 
switch off
  B - 
switch to
  C - 
switching off
  D - 
you switch off
5-
_____ damage trees in this park.
  A - 
No
  B - 
Not
  C - 
Don't
  D - 
You not
6-
There _____ any cheese.
  A - 
isn’t
  B - 
aren’t
  C - 
hasn’t
  D - 
haven’t
7-
What do you do _____ those bottles and cans.
  A - 
to
  B - 
with
  C - 
for
  D - 
on
8-
There are _____ beautiful flowers in the garden.
  A - 
much
  B - 
a lot of
  C - 
little
  D - 
any
9-
You look tired. You _____ go to bed early.
  A - 
do
  B - 
are
  C - 
should
  D - 
ought
10-
Where does the _____ come from?
  A - 
pollute
  B - 
pollution
  C - 
polluting
  D - 
polluted
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 298
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 213
English 6 - Test 42
English 6 - Test 37
Big or Small - Test 11
At Home - Test 12
English 6 - Test 75
Places - Test 01
English 6 - Test 192
English 6 - Test 52
English 6 - Test 143
English 6 - Test 72
English 6 - Test 22
English 6 - Test 196
The Body - Test 06
English 6 - Test 293
English 6 - Test 286
English 6 - Test 205
Sport And Pastimes - Test 05
Making Plans - Test 04
English 6 - Test 272
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters