WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Man And The Environment - Test 05
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:06:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Rose ia very good _____ arranging flowers.
  A - 
at
  B - 
on
  C - 
to
  D - 
in
2-
My father _____ to plow the paddy fields.
  A - 
should
  B - 
can
  C - 
is going
  D - 
not
3-
The farmhouse is by a river in a beautiful green _____.
  A - 
grass
  B - 
scenery
  C - 
valley
  D - 
lake
4-
Please _____ the light.
  A - 
switch off
  B - 
switch to
  C - 
switching off
  D - 
you switch off
5-
_____ damage trees in this park.
  A - 
No
  B - 
Not
  C - 
Don't
  D - 
You not
6-
There _____ any cheese.
  A - 
isn’t
  B - 
aren’t
  C - 
hasn’t
  D - 
haven’t
7-
What do you do _____ those bottles and cans.
  A - 
to
  B - 
with
  C - 
for
  D - 
on
8-
There are _____ beautiful flowers in the garden.
  A - 
much
  B - 
a lot of
  C - 
little
  D - 
any
9-
You look tired. You _____ go to bed early.
  A - 
do
  B - 
are
  C - 
should
  D - 
ought
10-
Where does the _____ come from?
  A - 
pollute
  B - 
pollution
  C - 
polluting
  D - 
polluted
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
Activities And Seasons - Test 07
English 6 - Test 24
The Body - Test 04
English 6 - Test 298
English 6 - Test 82
English 6 - Test 169
Activities And Seasons - Test 10
English 6 - Test 84
At Home - Test 04
Making Plans - Test 03
What Do You Eat? - Test 08
Making Plans - Test 08
English 6 - Test 40
Your House - Test 05
English 6 - Test 279
English 6 - Test 285
Sport And Pastimes - Test 10
English 6 - Test 156
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters